Motie Loomans Respecteer natuur- en land­schaps­waarden bij Watersley Sports en Talentspark


8 april 2022

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 8 april 2022
Gelezen G-22-004 Statenvoorstel inzake financieringsaanvraag Watersley Sports en Talentspark te Sittard, brief GS van 18-2-2022 (GS 2022-00227372)

Constaterende dat:

- IVN Munstergeleen heeft aangegeven dat er thans geen garanties zijn, mede gegeven het verleden, dat natuur- en landschapswaarden, zoals de NNN, ten volle zullen worden gerespecteerd

Overwegende dat:

  • Toezicht en handhaving van natuur- en landschapsregelgeving een kerntaak van de provincie is

  • Volgens Sturing in Samenwerking 3.0 benodigde (milieu)vergunningen worden behandeld bij de beoordeling van het businessplan en wordt getoetst of er overtredingen zijn op milieuverontreinigingen

    Besluiten:

- Dat GS er op toezien dat eerder toegebrachte schade aan wettelijk beschermde natuur- en landschapswaarden wordt hersteld, en bij toekomstige vergunningaanvragen Wet natuurbescherming en bestemmingsplanwijzigingen, dan wel omgevingsvergunningen, er nauwlettend op toezien dat wettelijke en door de Omgevingsverordening Limburg beschermde natuur- en landschapswaarden worden gerespecteerd.

En gaan over tot de orde van de dag,

Peter Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, 50PLUS, GL, PvdA, SP, PVV

Tegen

D66, FvD, CDA, SVL, LOKAAL-LIMBURG, VVD