Amen­dement Plusquin Tekort­ko­mingen bestuurs­cultuur zijn niet alleen een imago­kwestie


1 april 2022

Provinciale staten van Limburg in vergadering bijeen op 1 april 2022

Gelezen P-22-007 Statenvoorstel behandeling rapport Engelen bestaan niet De Limburgse bestuurscultuur onderzocht rapport van 28-1-2022 (DOC-00241762)

Constaterende dat:

  • De eerste conclusie in Hoofdstuk 5 onvoldoende is onderbouwd, in wezen alleen maar door een interprovinciale vergelijking van twee jaar meldingen bij de Nationale Ombudsman;

  • In het rapport van commissie Bestuurscultuur een media-analyse is uitgevoerd, terwijl die geen deel uitmaakte van de onderzoeksopdracht.

    Overwegende dat:

  • De media-analyse is uitgevoerd naar aanleiding van opmerkingen van respondenten in de interviews, w.o. bestuurders en politici, die echter juist deel uitmaken van het onderzochte probleem, t.w. de bestuurscultuur in de provincie Limburg;

  • De bevindingen en conclusies van deze media-analyse zijn opgenomen zonder wederhoor bij de betreffende media.

    Van mening zijnde dat:

- Hiermee buiten de onderzoeksopdracht, en ook overigens zonder voldoende grond, tekortkomingen in de Limburgse bestuurscultuur geheel worden toegeschreven aan een door de media gecreëerd imago.

Besluiten :

- aan het dictum van het ontwerp Statenbesluit op pag. 4/4 toe te voegen na de zinsnede “de conclusies en bevindingen uit het rapport na bespreking met GS te onderschrijven” de zinsnede “met uitzondering van de media analyse en de conclusie “Een systematisch patroon van omvangrijke integriteitsschendingen heeft de commissie niet kunnen vaststellen”

Partij voor de Dieren

Pascale Plusquin


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen