Motie Plusquin Instellen Vertrou­wens­persoon en Klok­ken­lui­ders­re­geling


1 oktober 2021

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 1 oktober 2021, kennis genomen hebbend van het Sonderend stuk nieuw Beleidskader Benoemingen, behandeld in de Cie FEB van 10 september jl,

Constaterende dat:

  • Op aandringen van provinciale staten het college het belang van ambtelijke tegenspraak heeft erkend (Toezegging 8782), en daartoe een werkbelevingsonderzoek heeft ingesteld om veiligheid in de werksfeer te meten;
  • De Wet Huis voor Klokkenluiders werkgevers[1], incl. overheidsorganisaties, verplicht om een klokkenluidersregeling in te stellen, voor het melden van misstanden van maatschappelijk belang, al sinds het jaar 2016;

Overwegende dat:

  • Een werkbelevingsonderzoek slechts indicaties kan opleveren, nog los van de vraag of deelname aan dit onderzoek geheel en al als veilig wordt, en kan worden, ervaren;
  • De Wet Huis voor Klokkenluiders, juist door een overheidsorganisatie die het goede voorbeeld dient te geven, daadwerkelijk en ruimhartig dient te worden uitgevoerd;

Van mening zijnde dat:

  • Er garanties nodig zijn om een veilige werksfeer te scheppen zodat ambtelijke tegenspraak mogelijk is, mede om de integriteitsambities van het nieuwe Beleidskader benoemingen waar te kunnen maken;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten:

  • Een vertrouwenspersoon in te stellen bij wie, zonder repercussies, incidenten kunnen worden gemeld m.b.t. het onderdrukken van ambtelijke tegenspraak;
  • Een klokkenluidersregeling vast te stellen, conform de wet, en daaraan actief uitvoering te geven;
  • Provinciale staten hierover te informeren, en tevens het definitieve Beleidskader benoemingen, zodra dit door gedeputeerde staten is vastgesteld, aan provinciale staten te doen toekomen.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen