Motie Loomans Mora­torium op onge­brei­delde groei van logis­tieke dozen


5 november 2021

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 5 november 2021,

Constaterende dat:

  • Er een zeer sterke groei is van grote logistieke distributiecentra, met name ook in de provincie Limburg;
  • Deze groei ten koste gaat van landschappelijke kwaliteit en leefbaarheid, en locaties voor woningbouw, zoals bij het plan voor een “Cityhub” tussen Maastricht en Borgharen;
  • Er terzake geen planning en afstemming is tussen gemeentes, provincies en Rijksoverheid;

Overwegende dat:

  • Deze groei wordt gestimuleerd door fiscale prikkels, en voor het overgrote deel gefinancierd wordt door buitenlandse beleggingsmaatschappijen, zonder dat duidelijk is of er op de lange termijn (digitalisering) behoefte aan is aan deze bouwwerken;
  • Er vanuit de geldende regelgeving geen kwaliteitseisen zijn aan multifunctionaliteit, duurzaamheid en landschappelijke inpassing;
  • De Rijksadviseur voor het Landschap daarom pleit voor een tijdelijke stop (moratorium) op de aanleg van logistieke distributiecentra;

Van mening zijnde dat:

  • Een dergelijk moratorium de enige manier is om tijdens de gelding daarvan, zonder dat er terzake ongewenste onomkeerbare ontwikkelingen plaats vinden, een systeem van coördinatie en afstemming tussen overheden tot stand te brengen en eisen aan duurzaamheid, landschappelijke inpassing en multifunctionaliteit;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

  • In de aanloop naar de a.s. herziening van de Omgevingsverordening Limburg een voorstel aan provinciale staten voor te leggen voor een moratorium op de bouw van grote logistieke centra, op de kortst mogelijke termijn, zo mogelijk voor de duur van de resterende collegerpiode;
  • In die periode aan provinciale staten een voorstel voor te leggen voor coördinatie en afstemming tussen overheden en eisen m.b.t. duurzaamheid, landschappelijke inpassing en multifunctionaliteit.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, 50PLUS, PVV(1), GL, SP, FvD

Tegen

D66, PvdA, PVV(6), LOKAAL-LIMBURG, SVL, VVD, CDA