Motie Loomans Provin­ciale orga­ni­satie op weg naar klimaat­neu­traal


5 november 2021

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 5 november 2021, kennis genomen hebbend van de COP 26 in Glasgow en de IPCC rapporten daaraan voorafgaand,

Constaterende dat:

  • De laatste IPCC rapporten, en andere, laten zien dat klimaatverandering snel verloopt, en er urgente actie nodig is, van alle instanties en personen die daaraan kunnen bijdrage;
  • Nederland thans klimaatneutraliteit als doelstelling voor 2050 heeft, echter zonder dat dit verbijzonderd is naar instanties en personen;
  • De EU voorstellen voor een Green Deal een emissiereductiedoelstelling CO2 van minus 55% t.o.v het referentiejaar, 1990, bevatten om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan;

Overwegende dat*:

  • De doelstelling klimaatneutraliteit pas in 2050 nog geen rekening houdt met voorwaartse terugkoppelingen en onbeheersbare effecten, zoals het afsmelten van ijskappen;
  • Het treffen van emissiereductie maatregelen en acties voor klimaatneutraliteit ook kansen biedt voor werkgelegenheid, waarbij overheden een rol hebben als “launching customer”;

Van mening zijnde dat:

  • De provinciale organisatie zelf een voorbeeldfunctie heeft in het voldoen aan doelstellingen m.b.t gevaarlijke (aldus de rechter) klimaatverandering;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

  • Een concreet naar maatregelen uitgewerkt plan te maken om als provinciale organisatie (minimaal) te voldoen aan 55% emissiereductie in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050;
  • Daarbij tevens te onderzoeken of en hoe klimaatneutraliteit eerder, in of voor 2040, kan worden gerealiseerd;
  • Het plan en het onderzoek aan provinciale staten ter goedkeuring voor te leggen.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GL, PvdA, D66, CDA

Tegen

50PLUS, LOKAAL-LIMBURG, FvD, PVV, SVL, VVD