Motie Plusquin Vervallen PIP Uitbreiding VDL Nedcar bij gebrek aan twee grote opdracht­gevers


5 november 2021

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 5 november 2021,

Constaterende dat:

  • VDL Nedcar het reëel achtte dat er in 2021 contracten met nieuwe opdrachtgevers gesloten zullen zijn;
  • De uitbreiding van VDL Nedcar bedoeld is voor twee grote opdrachtgevers;
  • Tegen het besluit provinciaal inpassingsplan “Uitbreiding VDL Nedcar” hoger beroep aangetekend is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;

Overwegende dat:

  • Eind 2021 nog steeds geen enkel concreet zicht is op grote opdrachtgevers;
  • Het uitbreidingsproject €74 miljoen kost, waarvan €25 miljoen als bijdrage van de provincie Limburg;
  • Tien hectare aan goudgroene, Limburgse natuur gekapt gaat worden zonder dat duidelijk is voor wie dit moet gebeuren;
  • Het verlies van het Sterrebos volgens de milieueffectrapportage van het provinciaal inpassingsplan tot natuurverlies zal leiden dat onmogelijk gecompenseerd kan worden;

Van mening zijnde dat:

  • Limburgse natuur niet mag verdwijnen voor een onzekere fabrieksuitbreiding;
  • De kap van het Sterrebos op gespannen voet staat met het doel van het 1 miljoen-bomenplan van de provincie Limburg;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten:

  • Het provinciaal inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’ medio 2022 te laten vervallen indien er tegen die tijd geen contracten ondertekend zijn met twee grote nieuwe opdrachtgevers.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GL

Tegen

D66, PvdA, SVL, 50PLUS, FvD, LOKAAL-LIMBURG, CDA, PVV, VVD, SP