Motie Plusquin Externe saldering opschorten


18 februari 2022

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 18 februari 2022, gelezen het Statenvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering,

Constaterende dat:

  • De 70/30 verhouding bij externe saldering, met 30% afroming voor de natuur, feitelijke stijging van deposities niet uitsluit, vanwege latente ruimte in vergunningen

  • De provincies Overijssel en Flevoland externe saldering hebben opgeschort, omdat deze inderdaad kan leiden tot stijging van deposities, waardoor de Raad van State steeds zwaardere eisen gaat stellen en de juridische houdbaarheid daarmee onzeker wordt

  • Het college weliswaar een “studie” aankondigt naar intrekken van latente ruimte, maar de vergunningverlening op basis van externe saldering in de tussentijd door laat gaan

    Overwegende dat:

Hiermee het risico ontstaat dat de provincie Limburg wat betreft externe saldering juridisch onhoudbare besluiten gaat nemen en deposities laat stijgen in overbelaste situaties

Van mening zijnde dat:

Ook voor de provincie Limburg geldt dat stijging van deposities vermeden moet worden, er geen juridisch onhoudbare besluiten moeten worden genomen

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

Vergunningverlening Wet natuurbescherming op basis van externe saldering van stikstofdeposities op te schorten, met uitzondering van plannen voor woningbouw, totdat er een manier is gevonden om te voorkomen dat door externe saldering deposities in overbelaste situaties stijgen.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, SP, GL, D66

Tegen

CDA, VVD, LOKAAL-LIMBURG, 50PLUS, PVV, Fractie Palmen, SVL, FvD