Amen­dement Loomans Bescherming Nationaal landschap Zuid-Limburg


16 december 2021

Provinciale staten van Limburg in vergadering bijeen op 16 december 2021,

gelezen G-21-042 Statenvoorstel inzake Omgevingsverordening Limburg (2021), brief GS van 3-11-2021 (GS DOC-00190281),

Constaterende dat:

 • Nationaal landschap unieke kwaliteiten heeft, die algemeen erkend worden, bijdragen aan de lokale leefkwaliteit en daarnaast ook essentieel zijn voor de toeristische aantrekkelijkheid.
 • De beschermende regels voor het beschermingsgebied Nationaal landschap Zuid-Limburg in het Statenvoorstel zwakker zijn dan voor het Natuurnetwerk Limburg, doordat er geen norm is geformuleerd dat kernkwaliteiten niet mogen worden aangetast.

Overwegende dat:

 • Aantastingen van de kernkwaliteiten van het Nationaal landschap in het algemeen onomkeerbaar zijn.

Van mening zijnde dat:

 • Het Nationaal landschap Zuid-Limburg minimaal een even goede bescherming verdient als het Natuurnetwerk Limburg.

Besluiten

Het dictum onder beslispunt 1 van het besluit te wijzigen in:

 1. De Omgevingsverordening Limburg (2021) gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de volgende wijzigingen:
 2. Artikel 7.2, lid en 2 te schrappen en te vervangen door:
  • Lid 1: Een omgevingsplan dat van toepassing is op locaties binnen het beschermingsgebied Nationaal landschap Zuid-Limburg laat geen nieuwe activiteiten of wijziging van bestaande activiteiten toe als deze nadelige gevolgen kunnen hebben voor de kernkwaliteiten van het Nationaal landschap Zuid-Limburg.
  • Lid 2: De motivering bij een omgevingsplan bevat een onderbouwing waaruit blijkt dat aan de voorwaarden uit lid 1 is voldaan.
 3. Toe te voegen:
  • o Artikel 7.2a Ontwikkeling van groot openbaar belang, luidende als volgt “Artikel 7.2 is niet van toepassing op nieuwe activiteiten of wijziging van bestaande activiteiten, als:
 4. a. er sprake is van een groot openbaar belang
 5. b. er geen reële andere mogelijkheden zijn om in dit belang te voorzien; en
 6. c. uit het omgevingsplan blijkt hoe negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en voor het overige worden gecompenseerd, waarbij de compensatie tijdig plaatsvindt en bij de compensatie van de negatieve effecten op het groene karakter Bijlage VII wordt gevolgd.

Peter Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen