Amen­dement Loomans Geen wildgroei inten­sieve veehou­derij op bedrij­ven­ter­reinen en in glas­tuin­bouw­ge­bieden


16 december 2021

Provinciale staten van Limburg in vergadering bijeen op 16 december 2021,

gelezen G-21-042 Statenvoorstel inzake Omgevingsverordening Limburg (2021), brief GS van 3-11-2021 (GS DOC-00190281),

Constaterende dat:

  • In de verordening, artikel 10.3, nieuwvestiging van intensieve veehouderij wordt mogelijk gemaakt op bedrijventerreinen en ontwikkelingsgebieden glastuinbouw;
  • Hiermee nieuwvestiging op een groot aantal terreinen, verspreid over de hele provincie, wordt mogelijk gemaakt;
  • Hiermee nieuwvestiging wordt toegelaten zonder dat daarbij de voorwaarde wordt gesteld dat er een koppeling is met de beëindiging van vergelijkbare activiteiten elders;

Overwegende dat:

  • Bedrijven op bedrijventerreinen en in glastuinbouwgebieden zowel als omwonenden door deze beleidswijziging in een “beleidsarme verordening”, onverwachts, geconfronteerd zullen worden met een vorm van bedrijvigheid die aanzienlijke, en eigensoortige, hinder en milieuverontreiniging met zich meebrengt;
  • Hiermee geweld wordt gedaan aan de intentie waarmee glastuinbouw concentratiegebieden juist voor deze specifieke bedrijfstak zijn gecreëerd;

Van mening zijnde dat:

  • Er niet zonder brede bekendmaking en inspraak een dergelijke ingrijpende beleidswijziging, die de facto nieuwe ontwikkelingsgebieden intensive veehouderij creëert, mag worden vastgesteld;
  • Er geen uitzondering moet worden gemaakt op de voorwaarden van Artikel 10.2, te weten per saldo kwalitatieve verbetering van leefklimaat en beëindiging van vergelijkbare activiteiten elders;

Besluiten:

Het dictum onder beslispunt 1 van het besluit te wijzigen in:

  1. De Omgevingsverordening Limburg (2021) gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de volgende wijzigingen:
  2. Het voorgestelde Artikel 10.1 lid 3 te schrappen.

P. Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen