Motie Plusquin Prio­riteit geven aan uitvoering en hand­having van de Wet natuur­be­scherming


18 februari 2022

Provinciale staten van Limburg in vergadering bijeen op 18 februari 2022,

Constaterende dat:

 • De kap van het Sterrebos doorgegaan is ondanks de aanwezigheid van broedende bosuilen en de wettelijke verboden daaromtrent;

 • Er genoeg andere voorbeelden zijn waaruit blijkt dat Limburg tekortschiet in de handhaving van de Wet natuurbescherming;

 • Op meldingen en handhavingsverzoeken vaak niet adequaat gereageerd wordt door de provincie Limburg;

  Overwegende dat:

 • Het college bevoegd gezag is voor naleving van de Wet natuurbescherming;

 • De Wet natuurbescherming kraakhelder is over allerlei verboden;

 • Deze natuurmisstanden de provincie Limburg kwalijk in het nieuws brengen;

  Van mening zijnde dat:

- Wet en regelgeving te allen tijde nageleefd dienen te worden;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

 • De Wet natuurbescherming getrouw in praktijk te brengen bij de uitvoering van verschillende rollen, ook als daar meerdere provinciale belangen in het geding zijn;

 • In het vervolg topprioriteit te geven aan meldingen en handhavingsverzoeken omtrent de Wet natuurbescherming;

 • Hieromtrent een plan van aanpak te maken en dit voor te leggen aan provinciale staten. En gaan over tot de orde van de dag,

  P. Plusquin
  Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GL

Tegen

D66, SP, 50PLUS, LOKAAL-LIMBURG, FvD, VVD, SVL, Fractie Palmen, CDA, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Externe saldering opschorten

Lees verder

Motie Loomans cs Geen opslag kernafval in Limburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer