Motie Plusquin Afstemming, Toetsing en Preventie in fauna­beheer


31 maart 2017
Provinciale staten van Limburg in vergadering bijeen op 31 maart 2017,

gelezen Gewijzigd Statenvoorstel Wijziging Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014 (G-16-045)

Constaterende dat:

- Provinciale staten op 13 mei 2016 het Burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht hebben aanvaard alsmede motie 755, waarvan het dictum onder meer luidt dat er aan preventie voorrang moet worden gegeven in plaats van afschot;

Overwegende dat:

 • In de Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014 Omgevingsverordening geen passage is opgenomen over de manier waarop populatiebeheer, schadebestrijding en jacht op elkaar zijn afgestemd;

 • Zonder afstemming de staat van instandhouding van soorten waarvoor de jacht is open gesteld in gevaar kan komen;

 • De provincie medeverantwoordelijk is voor het behoud van een gunstige staat van instandhouding van alle wettelijk beschermde soorten;

  Vragen GS:

  Te komen met een Statenvoorstel teneinde in Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014, artikelen en een toelichting op te nemen met eisen aan het faunabeheerplan, die de volgende strekking hebben:

  ‘Het faunabeheerplan:

 1. Geeft inzicht in het verband tussen de jacht, het populatiebeheer en de schadebestrijding;

 2. Bevat op basis van gevalideerde gegevens en de daaruit voortvloeiende inzichten, een onderbouwing waaruit blijkt dat de gunstige staat van instandhouding niet significant wordt beïnvloed door de uitvoering van het faunabeheerplan;

 3. Beschrijft op welke wijze invulling is gegeven aan een escalatieladder voor faunabeheer.’

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen