Motie Plusquin cs Berg­toe­risme Zuid-Limburg


10 februari 2017

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 10 februari 2017,

Gelezen:

  • Gewijzigd Statenvoorstel G-16-055 Verstrekking geldlening aan European Hotel Management B.V.;

  • Concept deelverslag SC FEB 20-1-2017 inzake Statenvoorstel G-16-055 Verstrekking geldlening aan European Hotel Management B.V.;

    Constaterende dat:

- Begin dit jaar plannen zijn gepresenteerd voor een uitkijkplatform in de vorm van een oloìˆde bovenop de Wilhelminaberg in de gemeente Landgraaf:

Overwegende dat:

  • Er in Zuid-Limburg zeker drie heuvels toeristisch-recreatief continu worden vermarkt en hier ook investeringen gepland zijn, te weten Vaalserberg, Cauberg en Wilhelminaberg;

  • Er mogelijk onvoldoende rekening wordt gehouden met onderlinge concurrentie of zelfs kannibalisme qua toeristisch-recreatieve investeringen of positionering;

    Roepen het College van Gedeputeerde Staten om:

- Samen met betreffende gemeenten en andere investeerders en stakeholders (bijv. IBA Parkstad) ervoor te waken en op basis van haalbaarheidsstudies in beleid te verankeren dat onderlinge concurrentie dan wel kannibalisme qua attracties op en rond de Limburgse heuvels zoveel mogelijk voorkomen dient te worden.

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen