Motie Plusquin cs Extra middelen Natuur­visie Limburg 2016


10 februari 2017

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 10 februari 2017, gelezen G-16-037 Statenvoorstel Natuurvisie Limburg 2016,

Constaterende dat:

 • De uitgaven voor reguliere natuurbescherming € 4.414.000 per jaar bedragen;

 • De uitgaven via Platteland in Ontwikkeling € 38.100.000 per jaar bedragen;

 • De bevoegdheid van Platteland in Ontwikkeling onder Gedeputeerde Staten valt;

 • Er een rapport zijnde “Lerende evaluatie van het Natuurpact” van het Planbureau van de Leefomgeving op 25 januari 2017 is verschenen;

  Overwegende dat:

 • De Lerende evaluatie van het Natuurpact aangeeft dat Limburg minder ambieert op het gebied van natuur dan wenselijk zou zijn, gezien de keuzes die gemaakt worden;

 • Een van de keuzes is dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn voor zilvergroene natuur;

 • Zilvergroene natuur “overgebleven” EHS (ecologische Hoofdstructuur) gebieden zijn;

 • Zilvergroene en bronsgroene natuur omgeklapt wordt naar goudgroene natuur langs beekdalen en zodoende ook goudgroene natuur elders “ingeleverd” wordt;

  Van mening zijnde dat:

- Er op deze manier te weinig gouden en waardevolle zilveren gebieden overblijven;

Roepen het College van gedeputeerde staten op:

 • Om in de Voorjaarsnota 2017 € 2.000.000 op te nemen voor het versneld realiseren van natuur in de zilvergroene gebieden en daartoe ook eigen initiatief te nemen;

 • Daarbij als leidraad de doelstellingen uit het manifest “Limburg Groen, niet denken maar doen” te hanteren.

  En gaan over tot de orde van de dag,

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen