Amen­dement jacht­recht


10 februari 2017

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 10 februari 2017,

Gelezen Statenvoorstel Natuurvisie Limburg 2016 (GS 2016-73567)

Constaterende dat:

  • In de Commissie RLN van 18 november 2016 door juridische deskundigen uiteenlopende visies zijn gepresenteerd over de strekking van het jachtrecht, in het bijzonder de mogelijkheidvoor de provincie om daaraan beperkingen te stellen via regels voor faunabeheerplannen.
  • GS hierin partij kiest, door in het Statenvoorstel Natuurvisie te stellen (pag. 60) dat er door de provincie in het geheel geen beperkingen aan het jachtrecht gesteld mogen worden.
  • Deze stellingname op gespannen voet staat met het door Provinciale Staten aanvaarde Burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht, en Motie 755 Plusquin c.s. inzake Burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht.

Overwegende dat:

  • Een juridisch bindende regeling van deze materie pas in de Verordening op grond van de Wetnatuurbescherming, i..c de Provinciale Omgevingsverordening, aan de orde is.
  • Het wenselijk is om eerder aangenomen voorstellen en moties van de Staten te respecteren.


Van mening zijnde dat:

  • Het van essentieel belang is om deze materie op een juridisch zorgvuldige manier te regelen
  • De Natuurvisie niet de plaats is om juridische discussies te beslechten.

Besluiten:
Het ontwerpbesluit behorende bij G-16-037 Statenvoorstel Natuurvisie Limburg 2016 als volgt
te wijzigen:

  • na beslispunt 1 een nieuw beslispunt toe te voegen, te weten: ‘in de subparagraaf Jacht op pagina 60:, de volgende zinsnede te schrappen: “deze regels mogen echter niet tot een beperking van de mogelijkheden voor de jachthouder om gebruik te maken van hetjachtrecht”.’
  • de daaropvolgende beslispunten door te nummeren.

Pascale Plusquin, Partij voor de Dieren

Carla Brugman, GroenLinks


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer