Amen­dement Maat­schap­pe­lijke orga­ni­saties in bestuur fauna­be­heer­eenheid


10 februari 2017

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 10 februari 2017,

Gelezen Statenvoorstel Natuurvisie Limburg 2016 (GS 2016-73567),

Constaterende dat:

  • Thans in de Natuurvisie uitgegaan wordt van twee vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die het belang behartigen van het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in het werkgebied van de faunabeheereenheid.


Overwegende dat:

  • De Faunabeheereenhei d Limburg zelf verzoekt om het aantal vertegenwoordi gers van maatschappelijke organisaties in het bestuur op 3 te brengen (brief van 24 januari jl., PS 2017-62616), om zodoende een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende geledingen te bereiken.


Besluiten dat:

  • Het ontwerpbesluit horende bij G-16-037 Statenvoorstel Natuurvisie Limburg 2016 als volgt te wijzigen:
    • Na beslispunt 1 een nieuw beslispunt toe te voegen, te weten: ‘in de subparagraaf “De faunabeheerenheid” op pagina 61 in de zin “Er dienen twee vertegenwoordigers van deze organisaties in het bestuur zitting te hebben” het woord “twee” te vervangen door “drie” ‘
    • De daaropvolgende beslispunten door te nummeren.


Pascale Plusquin, Partij voor de Dieren

Carla Brugman, GroenLinks


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer