Motie Stop verhuur jacht­recht op provin­ciale gronden.


10 februari 2017

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 10 februari 2017,

Gelezen Statenvoorstel Natuurvisie Limburg 2016 (GS 2016-73567),

Constaterende dat:

  • Het aan de grondeigenaar, volgens de geldende wetgeving, vrij staat om al dan niet jachtrechten te verhuren in het bijzonder waar het betreft de bejaagbare wildsoorten, nu vijf in getal, in de zin van art. 3.20 Wet natuurbeheer.
  • De provincie nu op haar gronden deze jachtrechten verhuurt, via pachtcontracten, en daar ook van kan afzien.

Overwegende dat:

  • Dit betreft de jacht in het jachtseizoen, zonder maatschappelijk doel in de zin van schadebestrijding of populatiebeheer.
  • Hiermee de bejaagbare wildsoorten een andere behandeling krijgen dan de overige in het wild levende soorten, waarvoor het doden alleen wettelijk is toegestaan in het kader van schadebestrijding of populatiebeheer.
  • Provinciale Staten met de aanvaarding van het Burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht, en motie 755, de wenselijkheid hebben uitgesproken van een gelijke behandeling van bejaagbare en niet bejaagbare soorten.


Van mening zijnde dat:

  • Eerder genomen Statenbesluiten gerespecteerd dienen te worden.
  • De provincie de mogelijkheid heeft, door het niet verhuren van jachtrechten, een eerste stap te zetten op de weg van gelijke behandeling van de bejaagbare soorten en in het wild levende soorten.

Vragen het college van Gedeputeerde Staten om

  • In nog af te sluiten pachtcontracten voor provinciale gronden af te zien van de verhuur van jachtrechten
  • De mogelijkheden te bezien om ook in lopende contracten de verhuur van jachtrechten te beĆ«indigen, en hiervoor een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen

En gaan over tot de orde van de dag

Pascale Plusquin, Partij voor de Dieren

Carla Brugman, GroenLinks


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer