Motie Plusquin cs Inzake infor­meren omgeving bij vuur­wer­ke­ve­ne­menten


16 december 2016
Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 16 december 2016,

Constaterende dat:

 • Vuurwerkevenementen kunnen leiden tot onnodig dierenleed, en schade bij landbouwhuisdieren w.o. gehouden paarden;

 • De provincie bevoegd gezag is voor het verlenen van ontbrandingstoestemmingen o.g.v. het Vuurwerkbesluit en het ontvangen en bevestigen van meldingen;

 • Vanaf 1 januari of 1 maart 2017 de provincie ook bevoegd gezag is voor de gebieds- en soortenbescherming op grond van de Wet natuurbescherming,

  Overwegende dat:

 • Bij informatie van tevoren omwonenden maatregelen kunnen treffen om dierenleed en schade te voorkomen;

 • Thans reeds aanvragers en melders van evenementen wordt geadviseerd om omwonenden in een straal van 200 meter van tevoren van het evenement op de hoogte te stellen;

 • In het kader van Limburg paardenprovincie de provincie op zich heeft genomen het dierenwelzijn in de paardenhouderij te bevorderen;

 • Een gecoördineerde behandeling van aanvragen voor Vuurwerkbesluit en Wet natuurbescherming ook duidelijkheid schept naar organisatoren van evenementen,

  Van mening zijnde dat:

  • De straal waarbinnen omwonenden van tevoren worden geïnformeerd waar nodig moet worden vergroot;

  • Het van tevoren informeren van omwonenden in de vergunning, of de bevestiging van de melding, dient te worden vastgelegd;

  • Organisatoren van vuurwerkevenementen en de natuur gebaat zijn bij gecoördineerde behandeling van aanvragen, vanwege de rechtszekerheid,

   Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

  • Te komen met een plan om, daar waar de provincie het bevoegd gezag is, de communicatie naar omwonenden van vuurwerkevenementen te verbeteren;

  • Te onderzoeken of, daar waar de provincie het bevoegd gezag is, vanaf inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming aanvragen o.g.v. het Vuurwerkbesluit gecoördineerd kunnen worden behandeld met de vergunningverlening voor de Wet natuurbescherming;

  • Plan en onderzoek terug te koppelen naar de Commissie RLN in het eerste kwartaal van 2017.

   En gaan over tot de orde van de dag,

   Pascale Plusquin

   Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Unaniem

Tegen