Motie Plusquin cs Resterend budget Trans­for­matie Jeugdzorg


4 november 2016
Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 4 november 2016, gelezen het Statenvoorstel Programmabegroting 2017, G-16-038,

Constaterende dat:

 • De provincie gelden heeft ontvangen in het kader van ondersteuning transformatie bureaus jeugdzorg groot 1.170.000 euro ( bron afwijkingenrapportage 2016 no 217);

 • Dat deze gelden niet gebruikt zijn;

 • Dat nu voorgesteld wordt deze gelden voor andere doelen te gebruiken, o.a. (cofinancierings)bijdrage in het kader van euregionale initiatieven;

  Overwegende dat:

 • De transitie van de jeugdzorg voor een groot aantal gemeente met forse kosten gepaard is gegaan;

 • Dat deze kosten voor aan aantal gemeenten veel hoger waren dan de daarvoor door het rijk beschikbaar gestelde financie╠łn, waardoor ze met tekorten op het gebied van jeugdzorg worden geconfronteerd;

 • In het transitie jaar niet te voorzien was voor deze gemeenten wat de kosten zouden zijn waardoor ook geen maatregelen ter vermindering konden worden genomen;

  Van mening zijnde dat:

 • De voornoemde gelden in eerste instantie moeten worden aangewend voor het doel waarvoor ze bestemd zijn/waren;

 • Dat indien de transitiekosten niet door de provincie zijn gedragen maar door de gemeenten, de gemeenten ze moeten dekken met de daarvoor beschikbare (provinciale) gelden;

 • De gelden die de provincie over heeft/niet heeft benut, in eerste instantie dan ook moeten toekomen aan die gemeenten;

  Roepen het college van gedeputeerde staten op

 • Te onderzoeken welke gemeenten in Limburg met tekorten zijn geconfronteerd omdat hun kosten in het kader van de transitie van de jeugdzorg hoger zijn dan de toegerekende en toegekende bedragen door het rijk hiervoor;

 • Deze gemeenten eenmalig te compenseren in deze extra kosten uit het niet gebruikte geld Ondersteuning transformatie tot een maximale hoogte van 1.170.000 euro in totaal, mits deze gemeenten hun toegekende budget volledig hebben gebruikt;

 • Indienen er dan nog geld over is dit te gebruiken conform voorstel.

  En gaan over tot de orde van de dag,

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen