Motie Dieren­am­bu­lances


4 november 2016

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 4 november 2017,

ter bespreking van het Statenvoorstel Programmabegroting 2017,
Gelezen het Statenvoorstel Programmabegroting 2017 G-16-038;

Constaterende dat:

 • De provincie per 1 januari 2017 een grote verantwoordelijkhei d krijgt toebedeeld door de decentralisatie van natuurbeheer in de Wet natuurbescherming;
 • Dieren volgens de Wet natuurbescherming een eigen intrinsieke waarde hebben en integraal deel uitmaken van onze natuur;
 • Bij wet is vastgelegd dat hulpbehoevende dieren vallen onder een menselijke zorgplicht;

Overwegende dat:

 • Diverse afdelingen van de dierenambulances in de provincie Limburg noodlijdend zijn door aflopende subsidies en beperkte of ontbrekende gemeentelijke tegemoetkomingen;
 • Het voor burgers vaak niet duidelijk is tot wie zij zich moeten wenden voor vervoer en noodhulp van zieke en gewonde in het wild levende dieren;
 • De provincie, als verantwoordelijke bestuurslaag voor het natuurbeheer daarmee ook een verantwoordelijkheid draagt voor de in het wild levende dieren;

Van mening zijnde dat:

 • Een professionele en efficiënte organisatie van dierennoodhulp c.q. dierenambulances in het verlengde ligt van de provinciale verantwoordelijkheden en (nieuwe) taken voor natuurbeheer én van een toenemende maatschappelijke behoefte aan hulp voor dieren in nood;
 • Een snelle en effectieve afhandeling van vervoer en noodhulp veel baat heeft bij het bestaan van één meldpunt;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • In kaart te brengen welke financiële tekorten er zijn, nu en in de nabije toekomst, bij bestaande stichtingen met dierenambulances voor noodhulp aan en vervoer van zieke en gewonde in het wild levende dieren in de provincie Limburg;
 • De mogelijkheden te onderzoeken voor het instellen van één meldpunt voor vervoer ennoodhulp in de provincie Limburg, en de financiële consequenties daarvan;
 • Provinciale Staten hierover zo spoedig mogelijk te informeren, zodat PS in staat zullen zijn invulling te geven aan de provinciale verantwoordelijkheid terzake.


En gaan over tot de orde van de dag.

Plusquin (Partij voor de Dieren), van der Linden (50PLUS), Brugman (GroenLinks), Housmans (PVV), van Rey (Volkspartij Limburg), Franssen (LOKAAL-LIMBURG), Kuntzelaers (PvdA), Visser (SP), van Dommelen (D66)Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50PLUS, GroenLinks, PVV, VolkspartijLimburg, LOKAAL-LIMBURG, PvdA, SP, D66

Tegen

CDA, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer