Motie gezond­heids­risico's inten­sieve veehou­derij


30 september 2016

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 30 september 2016, gelezen de beantwoording van schriftelijke vragen met betrekking tot het RIVM rapport Veehouderij, Gezondheid en Omwonenden (dd. 14-9-2016, CIE 1121-1124),

Constaterende dat:

* GS in de beantwoording van de vragen niet aangeeft om, naar aanleiding van de nieuwe inzichten m.b.t gezondheidsrisico’s, enige beleidswijziging te overwegen, en landelijke wetgeving naar aanleiding van de RIVM-rapportage slechts af te wachten;

* Het RIVM rapport o.a. aantoont dat er verminderde longfunctie is bij bewoners die 15 of meer bedrijven binnen een afstand van de woning hebben liggen;

* Uit de beantwoording van de vragen (vraag 3 PvdA) naar voren komt dat er met name in de peelgemeenten in Limburg woningen inderdaad zo gelegen zijn;

* Uit de beantwoording van de vragen (vraag 5-7 Partij voor de Dieren) blijkt dat gemeentes in Noord- en Midden Limburg hogere dan de standaard normen hanteren voor het toelaten van geurhinder, en er nog steeds bij vergunningverlening niet getoetst wordt aan de bestaande totale geurhinder in een gebied (cumulatieve toetsing);

Overwegende dat:

* In de Ruimtelijke Verordening (POL 2014) geen specifieke gezondheids- of milieu-eisen worden gesteld aan nieuwvestiging of uitbreiding in deze gebieden;

* Limburg een provincie is met gebieden waarin een aanzienlijke concentratie is van intensieve veehouderij bedrijven;

* De regelgeving van een naburige provincie laat zien dat het toetsen van gezondheids-, milieu- en leefbaarheid bij nieuwvestiging en uitbreiding, via de Ruimtelijke Verordening, mogelijk is, evenals het stellen van een norm voor cumulatieve geurhinder,

Van mening zijnde dat:

* De provincie Limburg een eigen verantwoordelijkheid heeft om de gezondheid van omwonenden te waarborgen;

* Het vanwege de nieuwe inzichten m.b.t. gezondheidsrisico’s van intensieve veehouderijen niet aanvaardbaar is om die verantwoordelijkheid geheel aan de landelijke overheid over te laten;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om

* De Ruimtelijke Verordening opnieuw te toetsen aan de nieuwe inzichten met betrekking tot gezondheidsrisico’s voor omwonenden, zoals naar voren komend uit de RIVM-rapportage;

* Te onderzoeken op welke manier in de Ruimtelijke Verordening een norm kan worden opgenomen voor cumulatieve toetsing van geurhinder;

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin, Partij voor de Dieren

Carla Brugman, GroenLinks


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer