Motie instru­men­tarium aanpak volks­ge­zond­heids­pro­blemen


30 september 2016

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 30 september 2016, gelezen de beantwoording van schriftelijke vragen met betrekking tot het RIVM rapport Veehouderij, Gezondheid en Omwonenden (dd. 14-9-2016, CIE 1121-1124),

Constaterende dat:

* De Staatssecretaris bij de publicatie van het RIVM rapport heeft aangekondigd een Wet Dieraantallen en Volksgezondheid in voorbereiding te nemen, en op afzienbare termijn in te dienen;

* Deze wet lagere overheden een juridisch kader geeft, zonder andere methoden uit te sluiten om volksgezondheidseffecten van veehouderijbedrijven te beperken, om waar nodig door middel van regulering van dieraantallen volksgezondheidsproblemen aan te pakken;

* In Provinciale Staten van Gelderland op 28 september jl. een motie is aangenomen met als dictum dat de provincie actief en positief met het kabinet meewerkt aan instrumenten en wetgeving om de volksgezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door de intensieve veehouderij concreet aan te pakken

Overwegende dat:

* Bij de aanpak van volksgezondheidrisico’s geen enkel beleidsinstrument op voorhand uitgesloten mag worden

* Het van belang is om bij de voorbereiding van de wet als provincies gezamenlijk op te trekken

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om

* Gedeputeerde Staten actief en positief met het kabinet mee te werken aan instrumenten en wetgeving om de volksgezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door de intensieve veehouderij concreet aan te pakken,

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin, Partij voor de Dieren

Carla Brugman, GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks

Tegen

CDA, PVV, SP, VVD, D66, PvdA, 50PLUS, VolkspartijLimburg, LOKAAL-LIMBURG

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer