Motie Nieuwe natuur­taken volwaardig oppakken


19 juni 2016

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 17 juni 2016
gelezen de Voorjaarsnota 2016 (nr. GS 2016-33175)

Constaterende dat:

  • In de Voorjaarsnota een sectorale bezuiniging van 0,6 mln. voor Natuur is opgenomen, als onderdeel van een totale Taakstelling beleid van 9,6 mln.;
  • Van de Taakstelling beleid 5,1 mln. wordt ingevuld door niet-sectorale bezuinigingen (DECL-restant, Vrijval eerdere GS-besluiten, Onderhoud Gouvernement), waarmee voor de sectorale bezuinigingen 4,5 mln. resteert;
  • De sector Natuur hiermee van de sectorale bezuinigingen ad 4,5 mln. ruim 13% voor haar rekening neemt, veel groter dan haar aandeel in de begroting van ca. 7%.

Overwegende dat:

  • De provincie met de decentralisatie Natuur (het Natuurpact) juist meer taken heeft gekregen.
  • Deze decentralisatie van Rijkswege al met bezuinigingen op het aan de provincie toegekende gedecentraliseerde budget gepaard ging.
  • Nog onzeker is of met de voorgenomen flexibilisering natuurdoelen deze bezuinigingen kunnen worden opgevangen.
  • Een groter accent op preventie van faunaschade, met uiteindelijk een besparing op het budget voor faunaschade, juist initiële investeringen vergt (de kosten gaan voor de baten uit).

Van mening zijnde dat:

  • De provincie borg moet staan voor een volwaardige uitvoering van de nu gedecentraliseerde natuurtaken.
  • Een nu al in te boeken bezuiniging op de natuurtaken realisatie van dit doel onzeker maakt.

Vragen het College van Gedeputeerde Staten:

  • Naar wegen te zoeken zodat de taakstelling Natuur ad € 0,6 mln. kan worden geschrapt en over de resultaten hiervan Provinciale Staten te informeren uiterlijk 2 weken voor de behandeling van de Programmabegroting 2017 e.v.

En gaan over tot de orde van de dag.

Pascale Plusquin, Partij voor de Dieren

Carla Brugman, Groen Links

Raimond Franssen , Lokaal Limburg

Henk van der Linden , 50PLUS

Jos van Rey, Volkspartij Limburg


Status

Aangehouden

Voor

PVV, GroenLinks, LOKAAL-LIMBURG, 50PLUS, VolkspartijLimburg, PartijvoordeDieren

Tegen

CDA, SP, VVD, D66, PvdA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer