Motie Plusquin cs Circu­laire economie opnemen in porte­feuille GS


17 juni 2016

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 17 juni 2016,

Constaterende dat:

- De wereldbevolking van sinds 1960 meer dan verdubbeld is van 3 miljard naar 7,4 miljard mensen;

Overwegende dat:

 • De aarde uitgeput raakt aan grondstoffen;

 • Er in het huidige beleid van de provincie niet of nauwelijks aandacht is voor circulaire economie;

 • Het geen onderdeel uitmaakt van een portefeuille van een gedeputeerde;

  Van mening zijnde dat:

  • Het globale probleem onderkend moet worden en ook op provinciaal niveau naar oplossingen gezocht moet worden voor een circulaire economie;

  • Initiatieven voor een circulaire economie door de provincie omarmd moeten worden;

  • Focus op circulaire economie kansen biedt voor de economische ontwikkelingen in Limburg;

   Roepen het college van gedeputeerde staten op;

- Circulaire economie onderdeel te laten uitmaken van de portefeuille van GS.

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen