Motie Plusquin cs Voor­beeld­functie (biolo­gisch) inkoop­beleid


17 juni 2016
Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 17 juni 2016

Constaterende dat:

  • De provincie Limburg, zoals blijkt uit de op 12 mei jongstleden aangenomen motie 756 Claessens c.s. inzake Stimulering Biologische Landbouw en duurzame marktconcepten en de op donderdag 16 juni jongstleden door gedeputeerde Van den Broeck in de pers uitgesproken provinciale inzet, de ambitie heeft om de biologische landbouw in Limburg fors te stimuleren;

  • De provincie Limburg in haar inkoopbeleid momenteel nog niet of slechts beperkt gebruik maakt van Limburgse biologische producten;

    Overwegende dat:

  • De provincie een voorbeeldfunctie heeft;

  • Het bij die voorbeeldfunctie passend is om die goederen en diensten te gebruiken waar wij conform beleid voor staan;

  • De Limburgse landbouw er op positieve wijze mee geholpen is als de provincie in haar inkoopbeleid met betrekking tot voedsel kiest voor lokale biologische producten van onze eigen Limburgse bioboeren;

    Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

- In het inkoopbeleid met betrekking tot voedsel zo veel mogelijk over te stappen op lokale (biologische) producten om daarmee onze ambitie uit te dragen en Limburgse bioboeren zoveel mogelijk te steunen.

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VolkspartijLimburg, LOKAAL-LIMBURG, 50PLUS, GL, SP, PvdA, PVV

Tegen

D66, VVD, CDA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer