Motie Toezicht wet ruim­te­lijke ordening en omge­vings­ver­gun­ningen verbe­teren


22 juni 2017

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 23 juni 2017, gelezen Statenvoorstel P-17-005 inzake ZRK rapport “Sturen met risico’s, opzet en uitvoering van Interbestuurlijk toezicht door provincie Limburg”,

Constaterende dat:

- De ZRK-evaluatie van het IBT wijst op tekortkomingen, en slechts een zeer beperkte capaciteit voor andere terreinen dan toezicht gemeentefinancien en waterschappen;

- In het Statenvoorstel (p. 8) wordt aangegeven dat het IPO adviseert om prioriteit te geven aan ruimtelijke ordening (Wro) en het omgevingsrecht (Wabo), temeer daar de provincie daar zelf ook taken vervult, en dus de deskundigheid in huis heeft;

Overwegende dat:

- Een formatie van 1,0 fte voor Wro en Wabo van de totaal 8,0 fte voor IBT in strijd is met het belang van dit werkterrein voor de provincie, en het advies van het IPO;

- Deze formatie slechts gedeeltelijk effectief wordt ingevuld, vanwege organisatietaken v/d betreffende functionaris;

- Er o.a. volgens berichten in de media bij burgers weinig begrip is voor het niet handhaven van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen;

Van mening zijnde dat:

- Het toezicht op de gemeentelijke taakuitoefening Wabo/Wro een bijdrage kan leveren aan een betere handhaving v/e provinciale kerntaak, en meer begrip bij burgers;

- Gezien de beperkte formatie en risico-analyses die relatief veel tijd vergen, een goed systeem van externe signalering (“ogen en oren van de burger”) meer prioriteit verdient,

Vragen het college van Gedeputeerde Staten om :

- De effectieve formatie voor Wabo en Wro te verhogen van 1,0 naar 2,0 fte, of zoveel meer als nodig is,

- Hierbij de prioriteit te verleggen van risico-analyses naar een algemeen bekend en laagdrempelig systeem voor externe signalering.

En gaan over tot de orde van de dag

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer