Motie Plusquin Bescherm school­gaande kinderen tegen slechte lucht­kwa­liteit


14 december 2018

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 14 december 2018,

Constaterende dat:

* Gegeven bestaande bebouwingspatronen er in Limburg scholen dichtbij snelwegen staan

* Reeds in 2008 GGD-Nederland een Richtlijn Luchtkwaliteit en gezondheid heeft uitgebracht, volgens welke er geen scholen gebouwd of uitgebreid dienen te worden binnen 300 meter van een rijksweg of 50 meter van een provinciale weg

* Er sindsdien in meerdere onderzoeken is bevestigd dat er ook gezondheidsschade optreedt in situaties waar de geldende luchtkwaliteitsnormen niet worden overschreden

Overwegende dat:

* Het bestaande landelijke Besluit Gevoelige bestemmingen nauwelijks bescherming biedt, omdat dit alleen geldt in situaties waarin de normen (dreigen te) worden overschreden

* Gemeentes als Amsterdam, Zutphen, Harderwijk, Amersfoort en Best reeds de meer ambitieuze GGD-richtlijn hanteren

* Overheden hun verantwoordelijkheid nemen op het niveau waartoe zij bevoegd zijn

Van mening zijnde dat:

* De gezondheid van schoolgaande kinderen een topprioriteit dient te zijn

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

* Een onderzoek uit te voeren naar de luchtkwaliteit rondom Limburgse scholen in de nabijheid van snelwegen

* In beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om ook in bestaande situaties aan de GGD-Richtlijn te voldoen

* Op basis daarvan een plan van aanpak te maken om de luchtkwaliteit rondom scholen te verbeteren

* De resultaten van het onderzoek alsmede het plan van aanpak aan Provinciale Staten voor te leggen.


En gaan over tot de orde van de dag

P. Plusquin, Partij voor de Dieren


R. Tegels, CDA


Status

Aangehouden

Voor

Tegen