Motie Dubbele rasters voor schar­rel­varkens


9 november 2018


Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 9 november 2018,

Gelezen G-18-038 Gewijzigd Statenvoorstel G-18-038 Programmabegroting 2019 en begroting 2019 Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Limburg

Constaterende dat:

- GS besloten heeft de jacht op Wilde Zwijnen te intensiveren, zie Antwoord op schriftelijke vragen 1 VVD-Nijskens-Lodewijks annex de Bijlage (brief aan de Minister van LNV)

- Hiervoor als motivering wordt aangevoerd: vermindering van het risico van overdracht van de Afrikaanse Varkenspest (AVP) van Wilde Zwijnen op gehouden varkens

- In deze aanpak past het verminderen van het AVP-overdrachtsrisico op buiten gehouden varkens, o.a. scharrelvarkens, met name door het aanbrengen van dubbele rasters

- GS in de brief aan de Minister vraagt om dit verplicht te stellen, kennelijk op kosten van de houders

Overwegende dat:

- Met een dergelijke verplichting een uit de AVP voortkomend risico wordt afgewenteld op de houders van buiten gehouden dieren

- Het onzeker is of de Minister tot deze verplichting over gaat, en op welke termijn

- Het buiten houden van dieren beter is voor dierenwelzijn, maatschappelijk en ook door consumenten wordt gewaardeerd (meerprijs scharrelvlees)

- Er per 17 oktober 2018 nog ca. 85.000 € beschikbaar was in het budget preventie faunaschade (ad 0,2 mln. €)

Van mening zijnde dat:

- Er niet te lang onduidelijkheid moet zijn over de financiering van de dubbele rasters

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

- Resterend budget 2018 preventie faunaschade in te zetten om de extra kosten van dubbele rasters bij buiten gehouden varkens te financieren

En gaan over tot de orde van de dag

Pascale Plusquin Andy Rossel

Partij voor de Dieren GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, VolkspartijLimburg, PvdA, SP, PartijvoordeDieren

Tegen