Motie Actieve soor­ten­be­scherming


9 november 2018

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 9 november 2018,

Gelezen G-18-038 Gewijzigd Statenvoorstel G-18-038 Programmabegroting 2019 en begroting 2019 Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Limburg

Constaterende dat:

- Limburg tal van unieke dier- en plantensoorten kent, zoals het donker pimpernelblauwtje, het vliegend hert, zwarte wouw en wespendief, de oehoe, de geelbuikvuurpad, vroedmeeesterpad en muurhagedis, die volgens de Natuurvisie Limburg 2016 voor hun overleven geheel, of vrijwel geheel, van Limburgse gebieden afhankelijk zijn (prioritaire soorten)

- Deze soorten wettelijk strikt beschermd zijn, en voor hun overleven van Limburgse gebieden afhankelijk, waarmee de provincie voor de juridische verplichting staat om actief voor een goede staat van instandhouding te zorgen

- Nog niet voor alle prioritaire soorten de (ecologische) voorwaarden zijn gecreëerd voor blijvend overleven

Overwegende dat:

- Voor het blijvend overleven van deze soorten een geïntegreerde inspanning nodig is, waarbij ook Limburgse burgers, Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) en overige natuurorganisaties een bijdrage kunnen leveren

- Van beschermende maatregelen niet alleen de betreffende soorten profiteren, maar ook andere soorten (synergie/slim combineren) en de gebieden waar zij voorkomen, en hiermee ook de recreatieve en toeristische aantrekkelijkheid van de provincie vergroot wordt

- Er ook voor andere dan de prioritaire soorten een instandhoudingsopgave is, waarbij van synergie/slim combineren gebruik gemaakt kan worden

- Er in de Natuurvisie Limburg 2016 een reservering van € 1 miljoen voor actieve soortenbescherming is opgenomen, maar deze nog niet geheel en al in concrete beschermingsplannen is uitgewerkt, zodat nog niet duidelijk is of dit bedrag voldoende is

Van mening zijnde dat:

- De Provincie Limburg wat betreft de unieke prioritaire soorten voor een wettelijke verplichting staat, en voor andere soorten voor een instandhoudingsopgave

- De provincie ook verantwoordelijk zou moeten zijn voor het instand houden van biodiversiteit en de Provincie Limburg actieve burgerparticipatie wil stimuleren

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
- In ieder geval voor de prioritaire soorten voldoende beschermingsplannen op te stellen zodat blijvend de voorwaarden voor overleven worden gecreëerd

- Daarbij natuurorganisaties, TBO’s en de bevolking in te schakelen

- Op korte termijn een bestedingsplan te maken voor de terzake gereserveerde 1 miljoen euro, hierover Provinciale Staten te informeren, en, zo nodig, hen een Statenvoorstel voor te leggen voor extra benodigde middelen

- Hierover Provinciale Staten te informeren, in ieder geval nog voor 20 maart 2019

En gaan over tot de orde van de dag.

Pascale Plusquin Andy Rossel
Partij voor de Dieren GroenLinks


Status

Aangehouden

Voor

Tegen