Motie voor­be­reiden bouwstop geiten­hou­derij


9 november 2018

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 9 november 2018,

Gelezen G-18-038 Gewijzigd Statenvoorstel G-18-038 Programmabegroting 2019 en begroting 2019 Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Limburg

Constaterende dat:

- Inmiddels, na de provincies Noord-Brabant en Gelderland, nu ook Utrecht en Overijssel vanwege de volksgezondheidrisico’s een bouwstop voor de geitenhouderij hebben ingesteld

- Deze risico’s, wat betreft een verhoogde kans op longontsteking, voor omwonenden zijn aangetoond in het VGO-onderzoek (in opdracht van het Rijk), en nu opnieuw zijn bevestigd in een VGO-vervolgstudie 1

- Er zich in de geitenhouderij een snelle groei annex schaalvergroting voordoet


Overwegende dat:

- Nu alle overige geitenprovincies een bouwstop hebben ingesteld, waardoor de kans zeer is vergroot dat het aantal aanvragen in Limburg zal toenemen

- Inmiddels Limburgse gemeentes (o.a. Nederweert en Gennep) ook al een bouwstop afkondigen, of voorbereiden, c.q. overgaan tot het weigeren van een vergunning

- Er onder de bevolking grote onrust is over de gezondheidsrisico’s, zoals o.m. is gebleken bij de vestiging van een geitenhouderij in Eys

- Gelderland en Overijssel, https://www.overijssel.nl/actueel/dossier-geitenstop/, de bouwstop motiveren doordat risico beperkende maatregelen op bedrijfsniveau nog niet kunnen worden voorgeschreven, nu de exacte oorzaak van de grotere ziektekans nog niet uit onderzoek duidelijk is en dit onderzoek pas eind 2020 gereed is

Van mening zijnde dat:

- Het vanuit het preventie- en voorzorgsbeginsel niet aanvaardbaar is om in de tussentijd de Limburgse bevolking aan dit verhoogde gezondheidsrisico bloot te stellen

- Een bouwstop proportioneel is nu die bestaande rechten niet aantast

- Vermeden moet worden dat vóór de bouwstop nog vergunningaanvragen moeten worden toegekend.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om

- Besluitvorming voor te bereiden die strekt tot het instellen van een voorlopige stop op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen in Limburg, zolang de onderzoeken van het Ministerie van LNV lopen

- Tevens een Voorbereidingsbesluit voor te leggen, zodat voorkomen wordt dat er in de tussentijd uitbreidingen plaats vinden

- De benodigde besluiten zo snel mogelijk aan Provinciale Staten voor te leggen

En gaan over tot de orde van de dag,

1: https://www.wur.nl/nl/Onderzoe... en https://www.1limburg.nl/nieuw-...


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, Fractie Bus, GroenLinks, VolkspartijLimburg, LOKAAL-LIMBURG, D66, SP, 50PLUS, VVD

Tegen

CDA, PVV