Motie Omge­vingsraad Maas­tricht Aachen Airport


9 november 2018

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 9 november 2018, gelezen het gewijzigd Statenvoorstel Programmabegroting,


Constaterende dat:

* De Provincie Limburg als enig aandeelhouder van Maastricht Aachen Airport (MAA) medeverantwoordelijk is voor het (omgevings-)beleid van de luchthaven

* De aanwijzing van bewonersvertegenwoordiger in de CRO (Commissie Regionaal Overleg) MAA nu door coöptatie geschiedt, waarmee de representativiteit niet gewaarborgd is

* De CRO hinderbeperking, inc. compensatie en aanpassingen leefomgeving niet als taak heeft

* De CRO geen formele adviesrechten heeft, met name over de jaarlijkse gebruiksprognose van de luchthaven en de handhavingsrapportages

* Er nog geen transparante afspraken zijn over informatievoorziening, terwijl vluchtschema’s aan verandering onderhevig zijn

* Er een functionerend model is, t.w. de Omgevingsraad Schiphol, waarvan de leden verkozen worden, en bovengenoemde taken en rechten wel geborgd zijn


Overwegende dat:

* Door het besluit tot baanverlenging het aantal vluchten, en daarmee hinder en milieuverslechtering kunnen toenemen, waarover van omwonenden recent steeds meer signalen worden ontvangen

* Belangen van omwonenden beter geborgd kunnen worden door hun advies-, medezeggenschaps- en informatierechten te verbeteren


Van mening zijnde dat:

* Het de provinciale overheid als aandeelhouder past om niet alleen de economische belangen van de luchthaven te behartigen, maar ook de belangen van omwonenden voor voldoende leefbaarheid en milieukwaliteit

* Het daarom niet juist is de belangen van leefbaarheid en milieukwaliteit geheel over te laten aan de Rijksoverheid (formeel verantwoordelijk voor het Luchthavenbesluit)


Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

* Te bewerkstelligen dat er een gekozen omgevingsraad MAA tot stand komt, met ook als taken hinderbeperking en informatievoorziening van omwonenden

* Een reglement van de omgevingsraad te doen opstellen, waarin advies- en medezeggenschapsrechten zijn vastgelegd, o.m. m.b.t. de gebruiksprognose en de handhavingsrapportages

* Voorstellen hiertoe aan Provinciale Staten voor te leggen

En gaan over tot de orde van de dag

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen