Motie Plusquin cs Behoud openbaar zwembad Venlo


9 november 2018

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 9 november 2018

Gelezen G-18-038 Gewijzigd Statenvoorstel G-18-038 Programmabegroting 2019 en begroting 2019 Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Limburg

Constaterende dat:

 • Er in de gemeente Venlo maar 1 openbaar zwembad is;

 • Er aangekondigd werd dat dit ene openbaar zwembad De Wisselslag vanwege de verouderde technische installaties per 1 januari 2020 gesloten zou worden;

 • Het buitenbad Groot Venlo dat gerund wordt door vrijwilligers aangesloten is op dezelfde installaties van het openbaar zwembad;

 • Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 7 november alle politieke partijen gepleit hebben voor het behoud van een openbaar zwembad in Venlo, aangezien het openbaar zwembad een belangrijke voorziening is waar veel gebruik van gemaakt wordt;

 • In Venlo al meer dan 2500 handtekeningen opgehaald zijn om het openbaar zwembad in de gemeente Venlo te behouden en het aantal handtekeningen nog toe neemt;

 • De gemeente Venlo financieel in zwaar weer verkeert door grote tekorten op het sociale domein en er de komende jaren flink bezuinigd moet worden;

  Van mening zijnde dat:

 • Een gemeente met meer dan 100.000 inwoners minstens 1 openbaar zwembad dient te hebben. Ook vanwege de regionale functie van Venlo;

 • Er een duidelijk signaal is afgegeven door zowel de bewoners als de politieke partijen dat Venlo een openbaar zwembad dient te hebben;

 • De zwemveiligheid van kinderen in gevaar komt als er geen openbaar zwembad meer aanwezig is in Venlo, omdat de afstand tot een ander openbaar zwembad groter wordt waardoor drempel voor zwemlessen hoger wordt;

 • Kinderen na het behalen van zwemdiploma’s hun zwemvaardigheden minder kunnen bijhouden als er geen zwembad meer in de buurt is;

 • De Provincie Limburg sporten moet blijven promoten en zich actief inzetten om de gezondheid van Limburgers te vergroten;

 • Een openbaar zwembad bijdraagt aan deze doelstellingen, zeker omdat zwemmen 1 van de gezondste sporten is omdat het een positief effect heeft op je hele lijf;

 • Het bestaan van de zwemvereniging Mosa, waarvan tachtig procent van de leden deze zwemvereniging jeugd is, in gevaar komt als het openbaar bad gesloten wordt;

 • Het nog de vraag is in hoeverre de gemeente Venlo zelfstandig het openbaar zwembad kan openhouden, aangezien ze financieel in zwaar weer verkeert en eigenlijk geen nieuwe tegenvallers kan opvangen;

 • De Provincie Limburg de helpende hand heeft uitgestoken aan Venlo door een bestuurlijk afsprakenkader te maken om enkele grote projecten en ontwikkelingen te borgen;

 • Dat daarin past dat de Provincie Limburg ook de helpende hand naar de gemeente Venlo uitsteekt om het openbaar zwembad mogelijk te maken, aangezien dit bijdraagt aan leefbaarheid, sporten en betere gezondheid en als een groot (sociaal) project geborgd dient te worden;

Roepen het college van GS op om:

 • In gesprek te gaan met de gemeente Venlo om te bekijken welke rol de Provincie Limburg kan spelen om een openbaar zwembad in Venlo te behouden;

 • Als de gemeente Venlo een beroep doet op de Provincie Limburg om in gesprek te gaan over het behouden van een openbaar zwembad in de gemeente Venlo, de Provincie Limburg dit verzoek honoreert en gaat bekijken welke rol de Provincie Limburg kan innemen;

 • Alle openbare zwembaden in Limburg in kaart te brengen en de maximale afstand/straal van de omliggende bewoners tot de betreffende openbare zwembaden in kaart te brengen.

  En gaan over tot de orde van de dag,

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, LOKAAL-LIMBURG

Tegen

GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, VolkspartijLimburg, D66, PVV