Motie Plusquin cs Avan­ti­slijn


9 november 2018

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 9 november 2018,

Gelezen G-18-038 Gewijzigd Statenvoorstel G-18-038 Programmabegroting 2019 en begroting 2019 Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Limburg,

Gelezen ingekomen stuk GS 2018 - 72188 Bereikbaarheidsopgave Regio Parkstad - Stadt Aachen;

Constaterende dat:

- De Avantislijn - op kosten en tijd na - op alle fronten als beste uit de bus komt voor de grensoverschrijdende verbinding tussen de regio Parkstad en de Stadt Aachen;

Overwegende dat:

 • De Avantislijn onderdeel is van de studie;

 • De Avantislijn eveneens onderdeel is van het Initiatiefvoorstel van het CDA, VVD, PvdA, 50PLUS, D66, Onafhankelijke Statenfractie Limburg, GroenLinks, PvLD en de SP inzake De Limburg Lijnen vastgesteld op 14 december 2012;

 • De ambitie om Parkstad en Aken te verknopen op diverse aspecten zoals wonen, werken en infrastructuur, reeds sinds 2015 in het coalitieakkoord 'In Limburg bereiken we meer' staat verankerd;

 • Het grensoverschrijdend openbaar vervoer in Regio Parkstad - Stadt Aachen, voor een verstedelijkte regio met zoveel inwoners, op dit moment beperkt te noemen is;

 • Uit de bereikbaarheidsverkenning naar voren komt dat niets doen geen optie meer is;

  Voorts overwegende dat:

 • Het wel of niet doorgaan van de Avantislijn deze gehele Statenperiode boven de markt blijft hangen;

 • Uitstel van deze besluitvorming de onzekerheid over de ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid, leefbaarheid en gezondheid van deze regio alleen nog maar vergroot;

 • Besluitvorming tijdig dient te worden afgerond i.v.m. besluitvorming m.b.t. station Kerkrade- West, vanwege de gemaakte afspraken met ProRail om de sanering van overweg Hambosweg tot slechts uiterlijk oktober 2020 uit te stellen;

  Spreken uit dat:

Er zo spoedig mogelijk en liefst deze Statenperiode nog duidelijkheid zou moeten komen over het wel of niet realiseren van de Avantislijn;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • Conform het advies van de bereikbaarheidsverkenning nog vóór het einde van deze Statenperiode te komen met een integraal plan waarin voorstellen van de meest effectieve en optimale combinatie van de te nemen maatregelen en locaties zijn opgenomen;

 • Hiermee duidelijkheid te geven over het wel of niet realiseren van de Avantislijn;

 • De daaraan gerelateerde financiële middelen, ter besluitvorming aan PS voor worden gelegd.

  En gaan over tot de orde van de dag

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, LOKAAL-LIMBURG, GL, PVV, VVD

Tegen

SP, PvdA, CDA, VolkspartijLimburg, D66