Motie Plusquin Geen extra jacht Wilde Zwijnen vanwege Afri­kaanse varkenspest


28 september 2018


Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 28 september 2018, kennis genomen hebbend van de web-mededeling van GS “Afrikaanse varkenspest in België”

Constaterende dat:

- GS heeft aangekondigd vanwege het risico van de Afrikaanse Varkenspest (AVP) de jacht op Wilde Zwijnen te intensiveren, en daarvoor o.m. nachtkijkers gratis ter beschikking te stellen- GS daartoe o.m. het Rijk heeft gevraagd om bewegingsjacht toe te staan - GS verdere intensivering heeft aangekondigd, uit te werken in overleg met de WBE’’s- Dit is ingegeven niet door risico’s voor de mens, maar exportrisico’s van de landbouw- In België juist een jachtverbod is ingesteld, om het verspreidingsrisico te beperken

Overwegende dat:

- Het Ministerie van LNV zowel als de voorzitter van LTO Nederland hebben aangegeven dat voor beperking van de AVP-risico’s andere maatregelen essentieel zijn, met name in de hygiëne sfeer, en dat het (rest-)risico van ziekte-overdracht via de wilde zwijnen populatie in vergelijking daarmee zeer gering is- Het niet proportioneel is om voor een gering restrisico op grote schaal onschuldige in het wild levende dieren te gaan doden- De bewegingsjacht tot nu toe verboden is o.m. vanwege extreme stress voor de dieren, het overleven van aangeschoten dieren en juist verdere verspreiding van de populaties- De huidige uitbraak van AVP een tijdelijke zaak is, terwijl toestaan van bewegingsjacht eenblijvende maatregel is, en dus disproportioneel

Van mening zijnde dat:

- GS geen maatregelen moet nemen die niet proportioneel zijn (het doel heiligt niet de middelen)- Proportionaliteit van overheidsoptreden niet alleen geldt voor mensen, maar ook voor dieren, die als levende wezens respect verdienen, en rechten hebben

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

- Niet vanwege de risico’s van de Afrikaanse Varkenspest de jacht op wilde zwijnen te intensiveren, en het aangekondigde overleg daartoe met de WBE’s te staken- De daartoe aangekondigde subsidie voor nachtkijkers in te trekken- Het Ministerie van LNV mee te delen dat het verzoek voor toelaten van bewegingsjacht vanwege bestrijding van de AVP namensde provincie Limburg wordt ingetrokken

En gaan over tot de orde van de dag

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Fractie Bus, GroenLinks, SP, PartijvoordeDieren, PVV

Tegen

VolkspartijLimburg, LOKAAL-LIMBURG, D66, PvdA, 50PLUS, CDA, VVD