Motie Aanpak geur­hinder vanwege tegen­val­lende pres­taties lucht­wassers


30 juni 2018

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 29 juni 2018,
kennis genomen hebbend van het Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018,

Constaterende dat:
- Onderzoek laat zien dat de geurreductie door combi-luchtwassers aanzienlijk lager uitvalt dan de percentages waarvan tot nu toe werd uitgegaan;
- Naar aanleiding daarvan de Staatssecretaris van Infrastructuur &Waterstaat op 3 april jl. heeft aangekondigd in de Regeling geurhinder en veehouderij lagere geurreductiepercentages op te nemen;
- Er volgens de Staatssecretaris daardoor in werkelijkheid meer geurhinder is dan berekend wat in lokale situaties kan betekenen dat er sprake is van overschrijding van geurnormen;
- De provincie Noord-Brabant in april jl. een werkgroep met de gemeenten heeft ingesteld om deze problematiek aan te pakken1

Overwegende dat:
- In antwoord op vragen van de PvdD inzake officiƫle erkenning dat Combi-luchtwassers meer stank veroorzaken (GS 2018-40419, dd. 19 juni jl.) GS slechts aangeven dat er op landelijk niveau een commissie hiervoor wordt ingesteld, en in afwachting van de uitkomsten daarvan geen vergunningen te willen actualiseren ;
- De provincie Noord-Brabant bij het instellen van de werkgroep heeft aangegeven dat een aanpak aan de bron, door middel van innovaties in stalsystemen, de voorkeur heeft boven luchtwassers en daarbij aan het Rijk een pleidooi heeft gericht om terzake innovatieve proefstallen sneller en eenvoudiger te erkennen;

Van mening zijnde dat:
- Het wenselijk is dat de omvang van deze problematiek, met name de overschrijding van geurnormen, en het potentieel voor oplossingen, ook in Limburg dient te worden vastgesteld;
- Het pleidooi voor een aanpak aan de bron door innovatieve stalsystemen, en snellere erkenning daarvan, ondersteuning verdient;
- Limburgers evenzeer bescherming tegen geurhinder verdienen als Brabanders;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
- Ook in Limburg een werkgroep in te stellen, met Omgevingsdiensten en gemeenten, om de problematiek van geurhinder vanwege tegenvallende prestaties van luchtwassers vast te stellen, en een plan van aanpak te presenteren
- Het pleidooi van de provincie Noord-Brabant te ondersteunen voor innovatieve stalsystemen en vlottere erkenning daarvan door het Rijk
- Provinciale Staten over het plan van aanpak van de werkgroep te informeren en voor 1
november a.s. over de eindrapportage van de werkgroep.

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin
Partij voor de Dieren

Andy Rossel
GroenLinks

Robert Housmans
PVV


Status

Aangehouden

Voor

Tegen