Motie Plusquin Noodhulp en vervoer zieke en gewonde dieren


30 juni 2018

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 29 juni 2018, kennis genomen hebbend van het Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018,

Constaterende dat:

– Noodhulp aan en vervoer van zieke en gewonde in het wild levende dieren door daartoe geëquipeerde dierenambulances de voorkeur heeft, gelet op dierenwelzijn en veiligheid;

– Dit bevestigd is in het Informerend stuk m.b.t. uitvoering motie 795 (Plusquin c.s. d.d. 4-11-2016 inzake Dierenambulances)(GS 2017-15656), en ook de Regeling natuurbescherming (art. 3.17 en 3.22a) aan particulieren het meenemen en onder zich houden van zieke of gewonde dieren slechts toestaan als de dieren binnen 12 uur aan een dierenambulance worden overgedragen;

– Deze taak nu wordt overgelaten aan de particuliere sector, zonder structurele vergoedingen aan de Dierenbeschermingen het opvangcentrum Opglabbeek (België), waardoor er (lokaal) gaten in (de kwaliteit van) de hulpverlening vallen;

– Er volgens bovengenoemd informerend stuk er een geschat jaarlijks tekort van € 105.585,- is, met name voor de regio’s Midden en Zuid;

Overwegende dat:

– De Dierenbescherming en het centrum Opglabbeek tot nu toe geen enkele vergoeding ontvangen voor het uitvoeren van de taken die ze nu uitvoeren;

– De Dierenbescherming heeft aangegeven hierin een grotere rol te willen spelen;

– De kostenschattingen nog met onzekerheden zijn omgeven;

– In de Natuurvisie Limburg 2016 een PM-post is opgenomen voor vermaatschappelijking natuur, w.o. het ondersteunen van initiatieven van burgers en maatschappelijke organisaties;

Van mening zijnde dat:

– Een Limburg dekkende uitvoering van deze taken wenselijk is, vanuit een oogpunt van dierenwelzijn,veiligheid en behoud van een goede staat van instandhouding van soorten (een verplichting volgens de Wet natuurbescherming);

– Er een maatschappelijke behoefte is aan noodhulp en opvang, omdat mensen dieren in nood graag willen helpen;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

– Met de Dierenbescherming in overleg te gaan over een adequate uitvoering en financiering van deze taken, en hierbij ook opvangcentrum Opglabbeek te betrekken;

– Hiervoor in eerste instantie op jaarbasis € 100.000,- in de begroting ter beschikking te stellen.

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VolkspartijLimburg, Fractie Bus, 50PLUS, PVV, PvdA, SP, GL, LOKAAL-LIMBURG

Tegen

D66, CDA, VVD