Motie Plusquin cs Opzetten meetnet Maas­tricht Aachen Airport


15 juni 2018

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 15 juni 2018,

Constaterende dat:

  • De provincie Limburg eigenaar is van Maastricht Aachen Airport;

  • Trade Centre Global Investment de exploitant is van Maastricht Aachen Airport;

  • De provincie Limburg sinds 2014 al meerdere besluiten heeft genomen voor continue investeringen in Maastricht Aachen Airport;

  • In de Voorjaarsnota 2018 nieuwe voorstellen inzake Maastricht Aachen Airport worden aangekondigd;

    Overwegende dat:

  • Alle besluiten en vergunningen uitgaan van berekende contouren, zoals geluid;

  • Er momenteel geen structurele metingen worden verricht op het vlak van geluid en ultrafijnstof rondom Maastricht Aachen Airport;

    Van mening zijnde dat:

- Meten is weten;

Roepen het college van gedeputeerde staten op:

- Om binnen 1 jaar na heden te komen tot een meetnet rondom Maastricht Aachen Airport waarbij de meest relevante aspecten, zoals geluid en ultrafijnstof, continu worden gemeten.

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen