Motie Stappen zetten tegen stal­branden


15 juni 2018

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 15 juni 2018,

Constaterende dat:

Overwegende dat:

 • Het vorige kabinet in voornoemde brief heeft aangegeven dat het aan het nieuwe kabinet is om de aanbevolen maatregelen uit de evaluatie v/h Actieplan te nemen, maar dat het huidige kabinet daartoe nog geen stappen heeft gezet;
 • Brandweer Nederland heeft aangegeven machteloos te staan bij stalbranden zolang de aanbevolen maatregelen niet genomen worden, en dit als een grote druk op het personeel te ervaren, https://www.brandweer.nl/brandweernederland/nieuws/2017/actieplan-stalbranden;
 • Er in de Conclusies van de Evaluatie o.a. is opgenomen dat er op gemeentelijk niveau duidelijkheid zou moeten komen over een eenduidige interpretatie van de gestelde bovengrens van 2500m2 aan brandcompartimenten;
 • In de beantwoording van de vragen ter zake van de fractie van D’66 (dd. 24 oktober 2017), opnieuw aan de orde gekomen in de cie. RLN van 18 mei jl., door GS is aangegeven dat er kansen liggen in het kader van de regionale uitwerkingen POL 2014, en dat er in het overleg met de landbouwsector gevraagd zal worden hoe zij haar verantwoordelijkheid kan nemen;


Van mening zijnde dat:

 • Weliswaar de primaire bevoegdheden bij Rijk en gemeentes liggen, maar ook de provincie Limburg, met relatief veel bedrijven in de intensieve veehouderij, alle stappen dient te zetten die in haar macht liggen om stalbranden tegen te gaan;
 • Een stalbrand een zeer grote impact heeft voor de dieren, de betrokken ondernemer en diens omgeving

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • De kansen die GS ziet m.b.t. aangekondigde preventieve acties i.h.k.v. van de regionale uitwerkingen POL 2014 uit te voeren en het overleg met de sector in gang te zetten;
 • Met een plan te komen voor uitwerking van de maatregelen die binnen de bevoegdheid van de provincie liggen;
 • Bij het Rijk aan te dringen, op uitvoering van de aanbevolen maatregelen uit de Evaluatie Actieplan Stalbranden
 • Bij de gemeentes te bevorderen dat er meer aandacht komt voor controle en handhaving, bijvoorbeeld binnen de reguliere controles, en voor een eenduidige interpretatie van de regelgeving inzake de maximale omvang van brandcompartimenten;
 • Hierover Provinciale Staten binnen enkele maanden te informeren;


En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin
Partij voor de Dieren

Lei Hermans
PVV

Andy Rossel
GroenLinks

Henk van der Linden
50PLUS


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer