Motie Plusquin cs (Bouw)ontwik­ke­lingen Zilver­groene natuurzone


15 december 2017

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 14 en 15 december 2017;

Gelezen G-17-028 Statenvoorstel Wijzigingsverordening Paragraaf 2.13 Zilvergroene natuurzone van de Omgevingsverordening Limburg 2017, brief GS van 10-10-2017 (GS 2017-69197);

Constaterende dat:

 • De zilvergroene natuurzone vooral landbouwgronden met grote kansen voor de ontwikkeling van natuurwaarden omvat;

 • De zilvergroene natuurzone ten dele ook landbouwgebieden betreft die, als gevolg van de herijking en inkrimping van de Ecologische Hoofdstructuur in 2014 geen deel zijn geworden van de Goudgroene natuurzone;

  Overwegende dat:

 • Er bij de behandeling in de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur van 17 november 2017 door gedeputeerde Mackus is aangegeven dat nieuwbouw niet mogelijk is in zilvergroene natuurgebieden;

 • En er tevens door hem is aangegeven dat kleine uitbreidingen van een particulier, na zorgvuldige overwegingen, wel worden toegestaan volgens het “maatwerkprincipe”;

  Van mening zijnde dat:

- Zeker in zilvergroene gebieden grenzend aan goudgroene natuur onomkeerbare rode ontwikkelingen, hoe groot of klein ook, niet wenselijk zijn;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om

 • In het jaar 2018 de (bouw)ontwikkelingen met betrekking tot de zilvergroene gebieden zorgvuldig bij te houden;

 • Hiervan in januari 2019 Provinciale Staten een overzicht te geven ter behandeling in de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur.

  En gaan over tot de orde van de dag,

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen