Motie Plusquin cs Uitbreiden duur­zaam­heids­uit­zon­dering naar Sturing in Samen­werking


15 december 2017

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 14 en 15 december 2017;

Gelezen het Statenvoorstel G-17-046 Erfpachtkader;

Constaterende dat:

 • Er in het Statenvoorstel G-17-046 Erfpachtkader is opgenomen dat bij het realiseren van de opstallen er aangesloten moet worden bij de provinciale duurzaamheidsagenda, en deze investeringen op het gebied van duurzaamheid in mindering gebracht worden op de totale investering, waardoor de eigen bijdrage en de cofinancieringslimiet effectief verlaagd worden;

 • We een enorme opgave hebben op het gebied van duurzaamheid, zoals CO2-reductie en opwekken van duurzame energie, om de nationale en internationale doelstellingen op dit gebied te behalen;

  Van mening zijnde dat:

 • Niet alleen bij het Erfpachtkader het aansluiten bij de duurzaamheidsagenda een goede aanvulling is, maar ook bij andere financieĢˆle instrumenten van de provincie Limburg;

 • Limburg koploper moeten worden op het gebied van opwekking van duurzame energie en CO2-reductie.

  Roepen het college van GS op om:

 • Te onderzoeken of de uitzondering op de cofinancieringslimiet voor duurzaamheid in het Erfpachtkader uitgebreid kan worden naar het instrument financiering (leningen) in het Uitvoeringskader Sturing in Samenwerking 2.0, echter niet zijnde financieringen die uitsluitend een ontwikkeling op duurzaamheid betreffen omdat dit al gedekt wordt via het LEF, zodat andere financieringen die niet gekoppeld zijn aan het instrument erfpacht ook deze positieve impuls voor duurzaamheid kunnen krijgen;

 • Op korte termijn aan PS terug te koppelen of dit een mogelijkheid is en op welk moment dit bij een evaluatie of herijking van Sturing in Samenwerking 2.0 geregeld kan worden, doch uiterlijk voor het eind van deze Statenperiode.

  En gaan over tot de orde van de dag.

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen