Motie Plusquin Veiligheid bij jaar­wis­seling


15 december 2017

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 14 en 15 december 2017,

Constaterende dat:

 • De onafhankelijke Onderzoeksraad voor Veiligheid recent het rapport Veiligheidsrisico’s jaarwisseling heeft uitgebracht;

 • Het rapport concrete aanbevelingen bevat om de veiligheidsrisico’s van het vuurwerk afsteken te verminderen, maar ook handvatten om tot een “nieuwe traditie” te komen;

 • Daartoe behoort het verbieden van de gevaarlijkste soorten vuurwerk, een intensievere, grensoverschrijdende aanpak van illegale verkoop en ook stimulansen voor gemeentes om tot een veiliger en sterker georganiseerde manier van vuurwerk afsteken te komen, w.o. ook het faciliteren van collectieve initiatieven, zoals dorp-, buurt- en straatfeesten;

  Overwegende dat:

 • Er nu een door deskundigen onderbouwde rapportage voorligt over welke soorten vuurwerk te gevaarlijk zijn;

 • De aanpak van illegale verkoop juist in een grensprovincie als Limburg aandacht behoeft;

  Van mening zijnde dat:

 • Er een eind moet komen aan de grote aantallen vuurwerkslachtoffers, bij mens en dier, en de telkens terugkerende schade door ongeregeldheden;

 • Vermeden moet worden dat dit rapport in de spreekwoordelijke la verdwijnt;

  Spreken uit dat:

 • De Onderzoeksraad een waardevolle en onderbouwde bijdrage heeft geleverd aan de kennis over veiligheid bij de jaarwisseling;

 • De aanbevelingen van de Onderzoeksraad serieuze aandacht verdienen bij de verantwoordelijke overheden;

  En gaan over tot de orde van de dag,

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen