Motie tijde­lijke bouwstop geiten­hou­derij


15 december 2017

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 14 en 15 december 2017;

Gelezen de Accenten notitie landbouw (Tussenrapportage LLTL-2) van 1 november 2017;

Constaterende dat:

 • In de Accenten notitie landbouw geen beleid is aangekondigd voor beperking van de volksgezondheidsrisico’s bij geitenhouderijen
 • De provincies Noord-Brabant en Gelderland vanwege de volksgezondheidrisico’s al een bouwstop hebben ingesteld
 • Deze risico’s wat betreft een verhoogde kans op longontsteking voor omwonenden zijn aangetoond in het VGO-onderzoek (in opdracht van het Rijk verricht)
 • Er zich in de geitenhouderij een snelle groei annex schaalvergroting voordoet

Overwegende dat:

 • De provincie Gelderland de bouwstop motiveert doordat risico beperkende maatregelen op bedrijfsniveau nog niet kunnen worden voorgeschreven omdat de precieze oorzaak van de verhoogde kans op longontsteking uit onderzoek nog niet duidelijk is (zie https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/04Ruimte/170919_FAQ_actualisatie_visie_en_verordening_geitenhouderij.pdf)
 • Dit onderzoek in opdracht van het Rijk wordt uitgevoerd, maar volgens mededeling van de minister pas eind 2020 gereed is
 • Er onder de bevolking grote onrust is over de gezondheidsrisico’s, zoals o.a. is gebleken bij de vestiging van een geitenhouderij in Eys
 • Nu buurprovincies Noord-Brabant en Gelderland een bouwstop hebben ingesteld de kans is vergroot dat het aantal aanvragen in Limburg zal toenemen

Van mening zijnde dat:

 • Het vanuit het preventie- en voorzorgsbeginsel niet aanvaardbaar is om de bevolking aan dit verhoogde risico bloot te stellen, zolang er over de exacte oorzaak en mogelijk te nemen maatregelen op bedrijfsniveau nog geen duidelijkheid is
 • Een tijdelijke bouwstop proportioneel is, omdat deze bestaande rechten niet aantast en kan worden ingetrokken zodra die duidelijkheid er is

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om

 • Besluitvorming voor te bereiden die strekt tot het instellen van een tijdelijke stop op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen in Limburg
 • De benodigde besluiten zo snel mogelijk aan Provinciale Staten voor te leggen

En gaan over tot de orde van de dag

Pacale Plusquin Mart Bosch Carla Brugman Jos van Rey

Partij voor de Dieren PVV Groen Links Volkspartij Limburg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50PLUS, VolkspartijLimburg, GroenLinks, PvdA, PVV

Tegen

SP, D66, VVD, CDA