Motie Integrale aanpak milieu- en gezond­heids­pro­blemen inten­sieve veehou­derij


15 december 2017

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 14 en 15 december 2017,

Constaterende dat:

 • De luchtkwaliteitsnormen in Limburg al langere tijd worden overschreden, o.a. in de gemeente Nederweert, in de omgeving van intensieve veehouderijbedrijven, hetgeen bevestigd is in de brief van de verantwoordelijk Staatssecretaris van 22 september jl.
 • Het Rijk als eerste verantwoordelijk is om deze problematiek op te lossen.
 • In de omgeving van intensieve veehouderij ook andere gezondheids- en leefomgevingsrisico’s spelen.
 • Het landelijke regeerakkoord inzet op warme sanering van de varkenshouderij en daar ook 200 miljoen aan middelen voor beschikbaar stelt, waarbij de provincie Noord-Brabant tot nu toe een speciale positie krijgt toebedeeld.

Overwegende dat:

 • Onze provincie onderzoek naar de luchtkwaliteit laat uitvoeren in de grootste knelpuntgebieden rond verkeer, industrie en in gebieden met een hoge veedichtheid in Noord- en Midden-Limburg.

Van mening zijnde dat:

 • Het gewenst is dat het verbeteren van de luchtkwaliteit rond intensieve veehouderij hand in hand gaat met andere verbeteringen richting gezonde, duurzame en diervriendelijke productie.
 • Hierbij, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van andere overheden, een actieve rol van de provincie gewenst is.
 • In gebieden met een hoge veedichtheid een samenhangende aanpak gewenst is.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • In afstemming met Rijk, de betrokken gemeenten, natuur- en milieu organisaties en de sector een integraal actieplan op te stellen voor een duurzamere bedrijfs- en gebiedsontwikkeling in gebieden met een concentratie intensieve veehouderij, waarvan verbetering van de luchtkwaliteit onderdeel uitmaakt en dat mede gebaseerd wordt op de uitkomsten van ons onderzoek naar luchtkwaliteit.
 • Hierbij zo goed mogelijk rekening te houden met tijdspad van het Rijk.
 • Dit actieplan te benutten in de samen met Brabant te voeren lobby bij het Rijk voor een aanpak, voor een duurzame veehouderij ontwikkeling, die rekening houdt met de gezondheids- en leefbaarheidsaspecten van omwonenden

En gaan over tot de orde van de dag

Partij voor de Dieren D66 SP PVV

Pascale Plusquin Hans van Wageningen Bram Schaminee Mart Bosch

GroenLinks 50PLUS

Carla Brugman Henk van der Linden


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50PLUS, D66, SP, PvdA, GroenLinks, PVV, VolkspartijLimburg

Tegen

CDA, VVD