Amen­dement Geen uitbreiding geiten­hou­de­rijen vóór afronding VGO-onder­zoeken


15 november 2019

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 15 november 2019, kennis genomenhebbend van het Gewijzigde Statenvoorstel G-19-026 Wijzigingsverordening OmgevingsverordeningLimburg 2014, paragraaf 2.14, Houden van geiten,

Constaterende dat:

Het Statenvoorstel via een afwijkingsbepaling (Art. 2.14.3) de mogelijkheid creëert dat eenbestaande geitenhouderij qua aantallen dieren wordt uitgebreid

Overwegende dat:

 • Deze uitbreidingsmogelijkheid in strijd is met het in het Statenvoorstel gehanteerde beginsel“geen verslechtering voor bestaande gehinderde objecten binnen 2 km rond om eengeitenhouderij”

 • Dat, hangende de nu nog lopende VGO-onderzoeken, er geen bewijs is dat vermindering vanfijn stof en ammoniakemissies de verslechtering door uitbreiding van het aantal gehoudengeiten zou compenseren

 • Die lopende VGO-onderzoeken er juist voor zijn om die bewijsvoering wel vast te stellen

  Van mening zijnde dat:

Volksgezondheid ten allen tijde de hoogste prioriteit heeft

Besluiten:

Het dictum onder beslispunt 1 van het besluit te wijzigen in:

 • De Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg Paragraaf 2.4, paragraaf 2.14,

  Houden van Geiten en de nota zienswijzen gewijzigd vast te stellen met in achtneming van devolgende wijzigingen:Artikel 2.14.3 te schrappen, en de Toelichting daarvan, ondervernummering van artikel 2.14.4 en de daarbij behorende Toelichting

 • Dienovereenkomstig in Artikel 2.14.1 de begrippen "Inpandig", "Bewezen techniek", "Niet-bewezen techniek" en "Volledige beëindigen van een andere geitenhouderij in Limburg” teschrappen

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, GL, 50PLUS, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG., PVV

Tegen

CDA, VVD, FvD