Motie toekomst Maas­tricht Aachen Airport inclusief MKBA


8 november 2019

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 8 november 2019,

Gelezen G-19-022 Statenvoorstel Programmabegroting 2020,

Gelezen:

Statenvoorstel G-19-022 Programmabegroting 2020,

Constaterende dat:

 • Provinciale Staten op 30 oktober 2019 zijn geïnformeerd dat de concessienemer, te wetenMAA B.V., via minnelijke schikking de concessie teruggeeft aan MAAB&I B.V.;

 • de concessienemer MAA B.V. verantwoordelijk is/was voor de exploitatie van de luchthavenMaastricht Aachen Airport;

 • Provinciale Staten eveneens op 30 oktober 2019 een Statenvoorstel hebben ontvangen omdit ook definitief in de structuur als zodanig terug te nemen per besluit op 12 of 13 decemberaanstaande;

  Overwegende dat:

 • bij de overname van de luchthaven in 2014 door de provincie Limburg een bewuste keuze isgemaakt om de exploitatie uit te besteden via een (Europese) aanbesteding;

 • de (toekomstige) exploitatie terug bij de provincie Limburg komt te liggen en dus in hetongewisse raakt;

  Voorts overwegende dat:

 • de continuïteit van Maastricht Aachen Airport als privaat eigendom altijd in het geding isgeweest;

 • de provincie Limburg sinds de volledige deprivatisering van de luchthaven in 2014 al veletientallen miljoenen euro ́s heeft geïnvesteerd in het behoud van de luchthaven;

 • de provincie Limburg ook de komende jaren nog vele tientallen miljoenen euro ́s van plan is teinvesteren in de luchthaven,

 • alhoewel de exploitatie is/was uitbesteed, de provincie Limburg als enig en volledig eigenaarvan de luchthaven eindverantwoordelijk is voor de continuïteit van de luchthaven,

 • de investeringen met publieke gelden rechtmatig, doeltreffend en doelmatig dienen tegeschieden;

  Van mening zijnde dat:

er nieuw, actueel inzicht moet komen naar de levensvatbaarheid en maatschappelijke kostenen baten van Maastricht Aachen Airport;

Motie 2511

Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 8 november 2019

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

voor 1 juli 2020 met nieuw, uitvoerig (markt)onderzoek naar de levensvatbaarheid vanMaastricht Aachen Airport te komen en diverse toekomstscenario ́s ter besluitvorming aanProvinciale Staten aan te bieden inclusief de maatschappelijke kosten en baten conform eenMKBA (inclusief klimaat- en gezondheidsaspecten).

En gaan over tot de orde van de dag

Hoofdindiener:

Andy RosselGroenLinks

Mede-indiener:

Pascale PlusquinPartij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GL, LOKAAL-LIMBURG, PvdA, SP, D66

Tegen

FvD, VVD, CDA, PVV