Motie advies/onderzoek inves­te­ringen Maas­tricht Aachen Airport in 2020


8 november 2019

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 8 november 2019,

Gelezen Statenvoorstel G-19-022 Statenvoorstel Programmabegroting 2020

Constaterende dat:

 • Gedeputeerde Staten al meermaals hebben aangekondigd dat er in 2020 een voorstel komtvoor rehabilitatie van de start- en landingsbaan van Maastricht Aachen Airport ten bedragevan circa €25,655 miljoen;

 • Gedeputeerde Staten op 30 oktober 2019 eveneens Provinciale Staten hebben geïnformeerddat ook de NEDAB-kosten structureel €1,2 miljoen verhoogd dienen te worden naar totaal€4,6 miljoen per jaar;

  Overwegende dat:

 • de kosten en baten van de exploitatie van de luchthaven ongewis zijn;

 • Provinciale Staten een nader onderzoek, mogelijk in de vorm van een MKBA, naar de levensvatbaarheid van MAA wensen;

  Van mening zijnde dat:

  • relevante financiële informatie bekend moet zijn bij Provinciale Staten om het democratischeproces te kunnen waarborgen;

  • met name grote investeringen ten aanzien van Maastricht Aachen Airport, indien technisch enjuridisch mogelijk, uitgesteld worden tot nader onderzoek afgerond en besproken is inProvinciale Staten;

   Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

Provinciale Staten vóór de FEB commissie vergadering van 22 november 2019 doch uiterlijkvóór de PS vergadering van 12 december 2019 te informeren welke investeringen er preciesvoor N.V. HBLM, MAAB&I B.V. dan wel MAA B.V. (lees: het eigendom en de exploitatie vande luchthaven) voor 2020 staan gepland en welke investeringen hiervan mogelijk – technischdan wel juridisch – kunnen worden uitgesteld totdat de uitkomsten van het nader onderzoekzijn aangeboden en besproken in Provinciale Staten.

En gaan over tot de orde van de dag

Peter Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen