Motie Voldoende middelen voor ontwikkel- en inrich­tings­opgave natuur


8 november 2019

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 8 november 2019,

Gelezen Statenvoorstel G-19-022 Statenvoorstel Programmabegroting 2020

Constaterende dat:

 • Er blijkens het Statenvoorstel programmabegroting nu nog een ontwikkelopgave natuur is van 1239 hectare, en een inrichtingsopgave van 1634 ha., te realiseren in 2027;
 • Uit de financiële toelichting van product 3.8.1 Natuur niet blijkt dat hiervoor middelen zijn uitgetrokken.

Overwegende dat:

 • Blijkens de brief van GS van 18 oktober 2017, over restantOntwikkelopgave natuur, uitgegaan moet worden van minimaal 50 k€/ha verwervingskosten en 4,7k€/ha inrichtingskosten, wat gemiddeld over 7 jaren uitkomt op een benodigd budget van € 10-11 miljoen per jaar;
 • Daarom ook de post “administratieve verrekening met de ontwikkelopgave natuur” ad 4,33 miljoen in ieder geval hiervoor niet voldoende is;
 • Erblijkens het antwoord op vragen van de PvdD-fractie van de

  beleidsintensivering Natuur, landschap en adaptatief water- en grondbeleid in 2020 nog € 5.675 miljoen niet is bestemd, en in latere jaren nog hogere bedragen

  Van mening zijnde dat:

 • Er in 2020 en daarop volgende jaren voldoende middelen
  ter beschikking moeten worden gesteld voor de door PS geaccordeerde
  ontwikkel- en inrichtingsopgave natuur.
 • Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

  Aan Provinciale Staten op de kortst mogelijke termijn een voorstel voor te leggen met een becijfering van de benodigde middelen voor de door PS geaccordeerde ontwikkel- en inrichtingsopgave natuur, annex een voorstel om hiervoor in 2020, en daarop volgende jaren voldoende middelen ter beschikking te stellen.

  En gaan over tot de orde van de dag,

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen