Motie Reser­veren voor natuur­beheer


8 november 2019

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 8 november 2019,

Gelezen Statenvoorstel G-19-022 Statenvoorstel Programmabegroting 2020

Constaterende dat:

  • Er in de meerjarenbegroting vanaf 2022 nog geen reservering is opgenomen voor hetopnieuw afsluiten van beheerovereenkomsten met de terrein beherende organisaties (TBO’s);

  • Vanuit het provinciefonds, conform het Natuurpact en cie Jansen I en II, hiervoor middelenaan de provincie ter beschikking worden gesteld;

  • De kwaliteit van de soorten en natuurlijke habitats ook in Limburg nog steeds beneden het peilis om de wettelijk verplichte staat van instandhouding te realiseren .

    Overwegende dat:

Financiering van het natuurbeheer een kerntaak is van de provincies, en ook aldus isaangemerkt en van Rijksfinanciering voorzien in het Natuurpact.

Van mening zijnde dat:

  • Terrein beherende organisaties, als partners van de provincie, recht hebben op zekerheid datzij hun essentiële taken in het natuurbeheer kunnen blijven vervullen;

  • De wens om vernieuwde afspraken met terreinbeheerders te maken niet in de weg hoeft testaan aan het bieden van voldoende zekerheid.

    Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

In de meerjarenbegroting voldoende middelen te reserveren voor het vernieuwen van debeheercontracten met terrein beherende organisaties (TBO’s) vanaf 2022.

En gaan over tot de orde van de dag

Pascale Plusquin Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen