Motie Demo­cra­tische controle op Fauna­be­heer­plannen


8 november 2019

Gelezen Statenvoorstel G-19-022 Statenvoorstel Programmabegroting 2020

Constaterende dat:

 • Er een nieuw Faunabeheerplan 2020-2025 in de maak is, nu het geldende plan op 5 juli 2020haar werking verliest

 • Er ook tussentijds bijstellingen plaats vinden van delen van het Faunabeheerplan

 • Het de bevoegdheid van GS is om een Faunabeheerplan goed te keuren, en aldus onderdeel te maken van het eigen beleid

 • De enige mogelijkheid voor de Staten om invloed uit te oefenen nu is het agenderen van een eenmaal door GS genomen, en gepubliceerd goedkeuringsbesluit

 • Het formeel juridisch nagenoeg onmogelijk is om een eenmaal genomen en gepubliceerd goedkeuringsbesluit terug te nemen, en te herzien

  Overwegende dat:

  • Een faunabeheerplan een zeer uitgebreid en complex document is, het voor alle erinopgenomen beschermde soorten een verschillende behandeling betreft, en in feite eenbeleidsdocument voor 5 volle jaren is

  • Doordat GS formeel bevoegd is, en een goedkeuringsbesluit slechts achteraf aan de Statenkan worden voorgelegd, er nu geen zekerheid is dat er een volwaardige discussie plaats vindtin de Staten over dit beleid

   Van mening zijnde dat:

Er in Provinciale Staten, maar ook in de samenleving, uiteenlopende opvattingen leven overde complexe materie van het faunabeleid, en dat deze vanuit democratisch oogpunt in eenvolwaardige discussie in Provinciale Staten, met inspraakrecht van betrokken burgers enorganisaties, tot hun recht dienen te komen

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • Het binnenkort te nemen goedkeuringsbesluit van het Faunabeheerpan 2020-2025 in conceptversie aan Provinciale Staten voor te leggen, zodat de Staten de gelegenheid krijgen wensenen bedenkingen te formuleren, alvorens wordt overgegaan tot publicatie van het besluit

 • Hierover tevens een informatiesessie voor Provinciale Staten te beleggen

 • In de toekomst ook tussentijdse aanpassingen van (delen van) het Faunabeheerplan,

  inclusief concept goedkeuringsbesluit, eerst aan Provinciale Staten voor te leggenEn gaan over tot de orde van de dag
  Pascale Plusquin Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GL, PvdA, LOKAAL-LIMBURG, D66, VVD, FvD

Tegen

CDA, PVV