Amen­dement Plusquin Schrappen ombuiging op uitvoering motie Regen­boog­pro­vincie


4 oktober 2019

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 4 oktober 2019
Gelezen G-19-023 Statenvoorstel Herfstbrief 2019, brief GS van 17-9-2019 (GS 2019-69166)

Constaterende dat:

- Bij de invulling van de “taakstelling € 50 mln.” is opgenomen een ombuiging van € 0,070 mln. op het beschikbare budget voor de uitvoering van motie 2356 Regenboogprovincie;

Overwegende dat:

  • Recent een transgender-stel zich gedwongen heeft gezien te verhuizen vanwege geweldpleging en intimidatie;

  • Het aantal klachten ingediend bij de Anti Discriminatie Voorziening Limburg in de eerste helft van 2019 al hoger was dan in de hele jaren 2017 en 2018;

  • Er ook voor het overige geen enkele aanwijzing is dat de discriminatie problematiek van personen met LHBTIQA+-geaardheid minder is geworden;

    Van mening zijnde dat:

- Gezien de blijvende problematiek GS een inspanning dient te plegen om het uitgetrokken budget daadwerkelijk te besteden, dit in overleg met de betreffende maatschappelijke organisaties;

Besluiten dat:

- De ombuiging van € 0,070 mln. op motie 2356 Regenboogprovincie uit de Herfstbrief geschrapt wordt.

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen