Amen­dement Plusquin Beëindig selec­tieve vrij­stelling grond­wa­ter­heffing vanwege bere­gening


16 december 2022
Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 15 en 16 december 2022,

Constaterende dat:

  • Er in de Grondwaterheffingsverordening in Artikel 10 een vrijstelling is voor een bepaald gebruik, te weten onttrekkingen ten behoeve van beregening of bevloeiing

  • Deze vrijstelling onderscheiden moet worden van de, overigens slechts voor de helft geldende, vrijstelling vanwege infiltratie of retourbemaling (Artikel 5, lid 2), waarbij water daadwerkelijk terug komt in de bodem

    Overwegende dat:

  • Andere provincies een dergelijke vrijstelling niet kennen

  • Door deze selectieve vrijstelling, vanwege een bepaalde benodigde opbrengst, het tarief voor overige onttrekkingen hoger komt te liggen

    Van mening zijnde dat:

- Alle onttrekkingen fiscaal gelijk dienen te worden behandeld

Besluiten:

Het dictum van het besluit te wijzigen in:
De Grondwaterheffingsverordening Limburg 2023 zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen met inachtneming van de volgende wijzigingen en na vaststelling te publiceren in het Provinciaal Blad.

- In Artikel 10 Vrijstelling de zinsnede te schrappen “ten behoeve van beregening of bevloeiing of overige onttrekkingen” en komt te luiden: “De heffing wordt niet geheven over onttrekkingen van 10.000 m3 of minder per jaar””

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen